Agenda­verzoek Onder­steuning Gelderse Wildop­vang­centra


15 mei 2023

Agendaverzoek Statendag

Onderwerp: Ondersteuning Gelderse Wildopvangcentra

Ik verzoek u een debat over dit onderwerp te agenderen in:

 • Een beeldvormende bijeenkomst op 14 juni 2023
 • Een oordeelsvormende bijeenkomt op 21 juni 2023

1 Inhoud Agendaverzoek

De provincie is verantwoordelijk voor de natuur en de dieren die er leven en daar vloeit een zorgplicht uit voort met betrekking tot gewonde en zieke dieren (bijvoorbeeld met vogelgriep). Burgers mogen geen zorgbehoevende inheemse dieren opvangen. De provincie is aangewezen als bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor opvangcentra om inheemse dieren te mogen opvangen.

Voor de beeldvorming is het verzoek om een technische briefing te programmeren om te onderzoeken waar Gelderse wildopvangcentra tegenaan lopen, welke provinciale risico’s zij nu beheersen en welke lasten zij dragen. Dit leidt tot de volgende drie focuspunten voor de technische briefing:

 • Wat zijn de huidige werkzaamheden van de Gelderse wildopvangcentra (in samenwerking met dierenambulances) en met welke uitdagingen krijgen zij te maken?
 • Wat zijn de risico’s en de aanvullende werkbelasting die de huidige vogelgriepepidemie met zich meebrengt voor de wildopvangcentra?
 • Welke lasten dragen de Gelderse wildopvangcentra[1] en hoe verhoudt de huidige financiering in Gelderland zich tot andere provincies?

Op basis van de oordeelsvorming is het verzoek om in de oordeelsvorming de politieke discussie te voeren in hoeverre de Gelderse wildopvangcentra financieel of anderszins in aanmerking komen voor ondersteuning van de provincie Gelderland. Daarbij is het van belang om de ondersteuning van andere provincies aan wildopvangcentra in beschouwing te nemen. Het doel is om op basis van de input van deze oordeelsvorming te komen tot een breed gedragen motie bij de Perspectiefnota.

Bij de technische briefing wordt verzocht om naast een bijdrage vanuit de ambtelijke organisatie ook externe partijen uit te nodigen. Bij voorkeur wordt daarbij tevens een vrouwelijke spreker gevraagd.

Mogelijke genodigden:

 • Een afgevaardigde (bijvoorbeeld Xandra Asselbergs) van Stichting Wildopvang Nederland[2]
 • Peter van Tulden van Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances[3]
 • Paul Deuning van Federatie Dierenambulances Nederland[4]
 • Daniella van Gennep van Stichting DierenLot
 • Vertegenwoordiger(s) van Gelderse wildopvangcentra
 • Een ecoloog of viroloog met deskundigheid op het gebied van vogelgriep

2 Aanleiding

Op 23 november 2022 bracht Provinciale Staten een werkbezoek aan de wildopvang Noach in Halle.[5] Tijdens dit bezoek zijn uitdagingen naar voren gekomen waar wildopvangcentra tegenaan lopen. Een punt van zorg is dat de verzorging en de berging van wilde vogels die besmet zijn met vogelgriep in de praktijk volledig voor rekening komen van de wildopvangcentra. Ondanks deze groeiende druk op de wildopvangcentra en de strenge wettelijke vereisten waar de wildopvangcentra aan moeten voldoen, staat daar geen enkele vorm van ondersteuning van de provincie tegenover. Dit brengt de continuïteit van de wildopvangcentra in het geding. Op dit moment worden werkzaamheden grotendeels verricht door vrijwilligers. Werving en behoud van vrijwilligers vormen een constante uitdaging.

De provincie Gelderland telt acht opvangcentra voor inheemse wilde dieren:

 • Stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe[6]
 • Stichting Avolare Doorwerth[7]
 • Wildopvang Onder de Regenboog[8]
 • Stichting Das & Boom[9]
 • Opvang Noach[10]
 • Stichting Dierenopvang Karuna[11]
 • Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem[12]
 • Stichting Eekhoorn en zijn vrienden[13]

3 Standpunt en overwegingen

In de Gelderse wildopvangcentra worden ieder jaar duizenden inheemse wilde dieren opgevangen, verzorgd en grotendeels weer in de natuur uitgezet. Daaronder valt ook de risicovolle en kostbare taak van de verzorging en berging van wilde vogels die zijn besmet met vogelgriep. Voor het uitvoeren van deze taken hebben wildopvangcentra een provinciale ontheffing nodig.[14] Om deze ontheffing te verkrijgen, moeten de wildopvangcentra aan strenge door het Rijk opgelegde vereisten voldoen die de kwaliteit van de centra moeten waarborgen. Tegenover deze verplichtingen van overheidswege en de hoge kosten waarmee de wildopvangcentra te maken hebben, staat geen vorm van ondersteuning vanuit de provincie. De Gelderse wildopvangcentra zijn voor hun opereren en voortbestaan volledig aangewezen op giften. Dit is een problematische situatie die op de langere termijn niet houdbaar is, te meer daar de provincie Gelderland een dubbele zorgplicht heeft voor dieren in het wild.[15]

Zie ook de bijgevoegde Notitie Ondersteuning Gelderse Wildopvangcentra.

16 mei 2023

Danielle van de Weerd – Partij voor de Dieren

Lester van der Pluijm – Partij voor de Dieren

Elmar Theune – Volt

Eric van Kaathoven – Socialistische Partij

Silvia van Amerongen – GroenLinks

Anton van Straten – 50Plus

Eric Kemperman – BBBBijlagen:

 • Notitie Ondersteuning Gelderse Wildopvangcentra


[1] Uit de jaarverslagen van vier van de acht Gelderse opvangcentra, te weten Eekhoornopvang Neder-Veluwe, Stichting Avolare Doorwerth, Opvang Noach en Stichting Eekhoorn en zijn vrienden, blijkt dat de jaarlijkse lasten van deze vier opvangcentra samen circa 280.000 euro bedragen.

[2] https://wildopvang.nl

[3] https://www.nfdo.nl/nieuws/spreekbuis-wildopvang-en-dierenambulances

[4] https://fdn.nl

[5] https://gelderland.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=63608

[6] https://eekhoornopvangnederveluwe.nl

[7] https://avolare.nl

[8] http://opvangonderderegenboog.nl

[9] https://dasenboom.nl

[10] https://opvangnoach.nl

[11] https://opvangkaruna.nl

[12] https://www.roofvogelopvangbarchem.nl

[13] https://www.eekhoornenzijnvrienden.nl

[14] https://wetten.overheid.nl/BWBR0037263/2017-01-01

[15] Zie voor verdere informatie de bijgevoegde Notitie Ondersteuning Gelderse Wildopvangcentra.Status

Ingediend

Voor

Tegen