Mede-ingediend Amen­dement Beleefbare Stilte, Rust en Donkerte


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie metplanidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk3, onder paragraaf 7 “woon- en leefomgeving: dynamisch, divers,duurzaam”:

1.de tekst in de alinea “Wat we zien in Gelderland…”, te wijzigenvan:

Goed bereikbare voorzieningen,aansprekende evenementen, inspirerende culturele voorzieningen, eenmooie natuur; het is allemaal van belang.

naar:

Goed bereikbare voorzieningen,aansprekende evenementen, inspirerende culturele voorzieningen, eenmooie natuur enbeleefbare stilte, rust en donkerte;het is allemaal van belang.

2.aan de alinea “Onze ambitie” toe te voegen

  • Gelderland beschermt en versterkt de kernkwaliteiten rust, stilte en donkerte in gebieden waar deze prominent zijn.

3.aan de alinea “Onze aanpak” toe te voegen

  • We verbreden het beleid voor stiltegebieden met beleid voor het beschermen en waar mogelijk verbeteren van rust en donkerte.

Toelichting

  • Donkerte is een zeer schaars goed in Nederland en moet op provinciaal niveau beschermd en waar mogelijk versterkt worden.
  • Het focusonderwerp Woon- en leefomgeving wordt in het ontwerp bij de ambities verengd naar de directe woonomgeving en leefmilieus. Echter de nabijheid tot stilte, rust en donkerte vormt een belangrijke en beschermwaardige kwaliteit van de wijdere leefomgeving, als noodzakelijke tegenhanger voor dynamischere stedelijke milieus.
  • Deze kernkwaliteiten zijn waardevol voor mens, dier en natuur.
  • Aandacht voor de kernkwaliteiten stilte, rust en donkerte vormt een verdere ondersteuning van het beleid om open en onbebouwde gebieden ook open en onbebouwd te houden.
  • De onderstreping is gedaan ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.

W.Witteveen, GroenLinks

L. van der Veer, Partij voor de Dieren

E. Van Dijk, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Amendement Natuurbegraafplaatsen

Lees verder

Amendement Woningbouwplannen, toepassen van Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer