Amen­dement Natuur­be­graaf­plaatsen


19 december 2018

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie met planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in§ 2.6.4 Voorwaarden toegestane activiteiten Gelders natuurnetwerk,artikel 2.47, lid 1k en 1l,

te wijzigen van:

“k. het aantal graven bedraagt ten hoogste 500 graven per hectare;

l. de kernkwaliteiten van het Gelders natuurnetwerk worden versterkt door per 250 graven per hectare één hectare nieuwe natuur te realiseren of door het omvormen van vijf hectare bestaande natuur naar een provinciaal doeltype zoals beschreven in het natuurbeheerplan en de beheerplannen Natura2000;”

naar:

“k. het aantal graven bedraagt ten hoogste 50 graven per hectare;

l. de kernkwaliteiten van het Gelders natuurnetwerk worden versterkt door per 150 graven per hectare één hectare nieuwe natuur te realiseren of door het omvormen van vijf hectare bestaande natuur naar een provinciaal doel type zoals beschreven in het natuurbeheerplan en de beheerplannen Natura2000;”

Toelichting:

Er is nog steeds onduidelijkheid over de effecten van natuurgraven in natuurgebieden.Het plaatsen van een graf (met eventueel bijbehorende paden) in een natuurgebied zorgt altijd voor verstoring van de natuur,een begrafenisstoet of bezoekers van het graf later hebben ook (negatieve) effecten.

Daarnaast wordt bijvoorbeeld in de studie van B-Waredie eerder dit jaar uitgevoerd is in opdracht van de provincie om helderheid te verschaffen over deze kwestie, geadviseerd een “lage dichtheid” of een “laag percentage begrafenissen per jaar perhectare” aan te houden. Daar sluit een lager maximaal aantal natuurgraven van 50 per hectare, zoals aangehouden werd in de eerdere versie van de Omgevingvisie, beter bij aan dan de in deze geactualiseerde versie voorgestelde verhoging tot 500 graven perhectare.

Bovendien lijkt deze verhoging vooral het “verdienmodelvan natuurbegraven te bevorderen, terwijl de voorgestelde verhoging van compensatie per graf niet evenredig is aan de voorgestelde verhoging van het maximale aantal graven per hectare. Ook lijkt hetgeen efficiënte manier om (bestaande) natuurgebieden te herstellen en/of uit te breiden via de geldende compensatieregel bij het aanleggen van natuurgraven.

De onderstreping is een markering ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.


L. van der Veer

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Meldingsplicht plaatsen van hekwerken

Lees verder

Mede-ingediend Amendement Beleefbare Stilte, Rust en Donkerte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer