Amen­dement Meldings­plicht plaatsen van hekwerken


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening metplanidentificatienummer: b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20 in afdeling3.6:

1.Een nieuwe bepaling op te nemen

§3.6.8 Voorkomen afgrenzen gronden binnen het Gelders Natuurnetwerk en

deGroene Ontwikkelingszone

Artikel3.93a (Meldingsplicht plaatsen van hekwerken)

1. Hetplaatsen van hekwerken, erfafscheidingen of wildrasters,binnen het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, meteen hoogte van meer van één meter die op grond van een gemeentelijkbestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan zijn vrijgesteld vaneen vergunningplicht, moet worden gemeld aan Gedeputeerde Staten.

2.Gedeputeerde Staten stellen bij nadere regels criteria waaraanmeldingsplichtige hekwerken, erfafscheidingen of wildrasters moetenvoldoen wat betreft plaatsing, omvang en uitvoering.


Toelichting

  • In de Omgevingsvisie is benoemd dat de provincie streeft naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden. Samenhang is een kernkwaliteit van de Gelderse natuur. In Gelderland zijn op diverse plaatsen hekwerken in de natuur aanwezig die verhinderen dat dieren naar hun aard kunnen bewegen door het gebied. Bovendien kunnen dieren verstrikt raken en/of zich verwonden.
  • De regels voor het plaatsen van hekwerken, erfafscheidingen en wildrasters in de natuur verschillen per gemeente. Hierdoor vindt er soms geen toetsing aan de Wet Natuurbescherming plaats en is niet zeker of het natuurbelang niet geschaad wordt en of het hekwerk geen gevaar oplevert voor dieren in de natuur. Dat is een ongewenste situatie.
  • Op grond van dit artikel stelt GS nadere regels op met de volgende strekking:
  • Ecologische verbindingen en migratieroutes van dieren mogen door het hekwerk niet verstoord worden;
  • Het hekwerk moet zodanig uitgevoerd en onderhouden worden dat dieren zich er niet aan kunnen verwonden en er niet in verstrikt kunnen raken.

L.van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Nationaal Landschap

Lees verder

Amendement Natuurbegraafplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer