Amen­dement Meldings­plicht plaatsen van hekwerken


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening met planidentificatienummer: b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20 in afdeling 3.6:

1. Een nieuwe bepaling op te nemen

§ 3.6.8 Voorkomen afgrenzen gronden binnen het Gelders Natuurnetwerk en

de Groene Ontwikkelingszone

Artikel 3.93a (Meldingsplicht plaatsen van hekwerken)

1. Het plaatsen van hekwerken, erfafscheidingen of wildrasters, binnen het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, met een hoogte van meer van één meter die op grond van een gemeentelijk bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan zijn vrijgesteld van een vergunningplicht, moet worden gemeld aan Gedeputeerde Staten.

2. Gedeputeerde Staten stellen bij nadere regels criteria waaraan meldingsplichtige hekwerken, erfafscheidingen of wildrasters moeten voldoen wat betreft plaatsing, omvang en uitvoering.


Toelichting

  • In de Omgevingsvisie is benoemd dat de provincie streeft naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden. Samenhang is een kernkwaliteit van de Gelderse natuur. In Gelderland zijn op diverse plaatsen hekwerken in de natuur aanwezig die verhinderen dat dieren naar hun aard kunnen bewegen door het gebied. Bovendien kunnen dieren verstrikt raken en/of zich verwonden.
  • De regels voor het plaatsen van hekwerken, erfafscheidingen en wildrasters in de natuur verschillen per gemeente. Hierdoor vindt er soms geen toetsing aan de Wet Natuurbescherming plaats en is niet zeker of het natuurbelang niet geschaad wordt en of het hekwerk geen gevaar oplevert voor dieren in de natuur. Dat is een ongewenste situatie.
  • Op grond van dit artikel stelt GS nadere regels op met de volgende strekking:
  • Ecologische verbindingen en migratieroutes van dieren mogen door het hekwerk niet verstoord worden;
  • Het hekwerk moet zodanig uitgevoerd en onderhouden worden dat dieren zich er niet aan kunnen verwonden en er niet in verstrikt kunnen raken.


L. van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer