Amen­dement Nationaal Landschap


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening metplanidentificatienummer b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20, in Artikel 1.1(aanwijzing gebieden)

devolgende tekst te wijzigen van:

Nationaal Landschap

gebied met internationaalzeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, enin samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatievekwaliteiten uitgezonderd de delen die samenvallen met het Geldersnatuurnetwerk, de Groene ontwikkelingszone en de Nieuwe HollandseWaterlinie;

naar:

Nationaal landschap

gebied met internationaalzeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, enin samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatievekwaliteiten.

Toelichting

Dewijziging betreft het terugzetten van de oorspronkelijke tekst.

DeNationale Landschappen herbergen elk op zich unieke combinaties vannatuur- en cultuurhistorische waarden. Deze overlappen met, maar zijnniet gelijk aan, natuurwaarden die beschermd en ontwikkeld worden inhet GNN en ON.

NationaleLandschappen worden hoog gewaardeerd maar slecht beschermd. Met debeoogde wijziging verdwijnen ze sluipenderwijs uit hetomgevingsbeleid met als risico dat er straks niets meer te beschermenvalt. Op grond hiervan is de wijziging ook niet beleidsarm te noemenwat wel de intentie was.

L.van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdA, CU, 50plus, CDA

Tegen

VVD, D66, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer