Gezonde leef­om­geving


wonen en werken een duurzame provincie

Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. De Verenigde Naties hebben een schone, gezonde en duurzame leefomgeving niet voor niets erkend als een mensenrecht. Inwoners worden nu onvoldoende beschermd tegen gifstoffen, stankoverlast, fijnstof en geluidshinder. Gelderland gaat daarom vervuilende bedrijven, zoals Parenco, strenger aanpakken. De bescherming van bodem, lucht en water gaat zwaarder wegen dan de economische belangen van vervuilende bedrijven. Gezondheid wordt daarom een belangrijke wegingsfactor in heel het provinciale beleid.

• De provincie gebruikt de mogelijkheden die de wet biedt om de gezondheid van al haar inwoners maximaal te beschermen.

• Normen voor geur, geluid, bodem-, lucht- en waterkwaliteit worden aangescherpt en daarvoor stelt de provincie omgevingswaarden vast. Voor luchtkwaliteit en omgevingsgeluid wordt voortaan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerd.

• De provincie geeft waar mogelijk alleen nog maar tijdelijke vergunningen af. Een nieuwe vergunning wordt alleen verleend als het bedrijf kan aantonen dat het werkelijk aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.

• Vergunningen worden strenger getoetst, terwijl toezicht en handhaving worden verscherpt. Provincies stoppen met gedoogconstructies voor bedrijven die de omgeving vervuilen en belasten.

• De provincie zorgt voor meer capaciteit en expertise bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Controles zijn voortaan zoveel mogelijk onaangekondigd.

• De ondergrond wordt beschermd tegen gaswinning, zoutwinning, afvalwaterinjectie, CO₂-opslag en opslag van kernafval.

• Gelderland zet maximaal in op het opruimen van (bodem)vervuiling en dit wordt volledig op de vervuilers verhaald.

• De van Rijkswege geplande overdracht van bodemtaken (bijvoorbeeld afgravingen) naar gemeenten begeleidt de provincie op zorgvuldige wijze.

• Gelderland gebruikt alle mogelijke instrumenten om het gebruik van vuurwerk aan banden te leggen. In de provinciale omgevingsverordening worden vuurwerkvrije zones vastgelegd in stiltegebieden en in en rondom natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden.

• De provincie geeft voorlichting over de negatieve effecten van houtstook op de gezondheid en het milieu. Stoppen met houtstook wordt gestimuleerd.

• De provincie verbiedt of ontmoedigt het bouwen en ontsteken van (grote) vreugdevuren, bijvoorbeeld door te handhaven op de Wet natuurbescherming.

• Rond dorpen en steden zorgt de provincie voor meer natuur en daarin worden groene, toegankelijke ruimtes ontwikkeld die mensen uitnodigen in beweging te komen en de gezondheid bevorderen.

• Om gezondheid van mens, dier en natuur te beschermen komen er spuitvrije zones waar geen gif gebruikt mag worden. Gezonde leefomgeving en slimme keuzes voor wonen, bouwen en vervoer

• De provincie stimuleert inclusieve sportmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn.