Amen­dement op Ruim­te­lijke Veror­dening Gelderland


15 december 2010

> Dit amendement in .pdf

Amendement op (vervolg)voorstel Ruimtelijke Verordening Gelderland.

De volgende wijzigingen op ontwerpbesluit PS 2010-780 worden voorgesteld:

Toevoegen aan Hoofdstuk 1, artikel 1 Begripsomschrijving:

 • 1.8. Extensiveringsgebied landbouw:
  een in de reconstructieplannen zoals geregeld in de Reconstructiewet concentratiegebieden begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding en hervestiging van intensieve veehouderij niet mogelijk is, anders dan in het kader van dierenwelzijnswetgeving
  .
  1.12. Intensieve veehouderij:
  een agrarisch bedrijf of deel van een agrarisch bedrijf waar tenminste 250 m2 aan bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is dat gebruikt wordt als veehouderij volgens de Wet Milieubeheer voor het houden van vee, pluimvee en nertsen, waarbij dit houden van vee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen

en de daaropvolgende nummering logischerwijs aanpassen.


Toevoegen na Hoofdstuk 11 Overig glastuinbouw:

 • Hoofdstuk 12 Intensieve veehouderij; extensiveringsgebied landbouw
  Artikel 16 Intensieve veehouderij; extensiveringsgebied landbouw
  .
  16.1
  In bestemmingsplannen die betrekking hebben op de “extensiveringsgebieden landbouw” wordt nieuwvestiging van intensieve veehouderij, omschakeling van bestaande agrarische bedrijvigheid naar intensieve veehouderij, alsmede uitbreiding van bebouwing ten behoeve van een intensief veehouderijbedrijf, uitgesloten.
  .
  16.2
  In een extensiveringsgebied in het reconstructiegebied Achterhoek/Liemers wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 16.1 tevens de hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven uitgesloten.
  .
  16.3
  In afwijking van het gestelde in artikel 16.1 is, in een extensiveringsgebied in het reconstructiegebied Achterhoek/Liemers, uitbreiding van bebouwing ten behoeve van een intensief veehouderijbedrijf mogelijk, indien deze uitbreiding aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke eisen van dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, zonder dat het aantal dierplaatsen toeneemt.
  .
  16.4
  In een extensiveringsgebied in het reconstructiegebied Veluwe wordt, in aanvulling op het bepaalde in artikel 16.1, tevens hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven uitgesloten.
  .
  16.5
  In afwijking van het gestelde in artikel 16.1 is, in een extensiveringsgebied in reconstructiegebied Veluwe, uitbreiding van bebouwing ten behoeve van een intensief veehouderijbedrijf mogelijk, indien deze uitbreiding aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke eisen van dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, zonder dat het aantal dierplaatsen toeneemt.

en de daaropvolgende nummering logischerwijs aanpassen.

Toelichting

 • De Reconstructiewet heeft geen directe doorwerking op bestemmingsplannen van Gelderse gemeenten. Opname in de Ruimtelijke Verordening van bepalingen omtrent intensieve veehouderij in extensiveringsgebieden is noodzakelijk om te voorkomen dat stedelijk gebied en natuur in de knel komen met intensieve veeteelt.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie geen subsidie bij inkomsten uit jacht

Lees verder

Motie Koe in de wei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer