Amen­dement Kadernota actu­a­li­satie Omge­vings­visie, duur­zaam­heids­am­bities


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement

Op voorstel PS2018-73,

"Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening" .

Voorgesteld wordt om op pagina 15 na "Dit betekent ook dat er in Gelderland geen ruimte is voor zeer grootschalige, ruimtelijke ontwikkeling met grote kavels" de volgende tekst toe te voegen: "noch voor ondernemingen die de duurzaamheidsambities van Gelderland in de weg staan"

Toelichting:
Bedrijven die het bereiken van de duurzaamheidsambities van Gelderland (zoals die geformuleerd staan in paragraaf 4.1) in de weg staan, moeten geweerd worden uit Gelderland.


L. van der Veer
Partij voor de Dieren
M. Bruins
50PLUS


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdD, 50plus

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer