Amen­dement Kadernota actu­a­li­satie Omge­vings­visie, duur­zaam­heids­am­bities


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement

Op voorstel PS2018-73,

"Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening" .

Voorgesteld wordt om op pagina 15 na "Dit betekent ook dat er in Gelderland geen ruimte is voor zeer grootschalige, ruimtelijke ontwikkeling met grote kavels" de volgende tekst toe te voegen: "noch voor ondernemingen die de duurzaamheidsambities van Gelderland in de weg staan"

Toelichting:
Bedrijven die het bereiken van de duurzaamheidsambities van Gelderland (zoals die geformuleerd staan in paragraaf 4.1) in de weg staan, moeten geweerd worden uit Gelderland.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50PLUS

Link naar deze motie op de website van de provincie


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, 50plus

Tegen

D66, SP, PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie