Een economie die voor iedereen werkt


De Partij voor de Dieren zet zich in voor een brede welzijnseconomie, waarbij het uitgangspunt is: voorzien in welzijn voor mensen en dieren, binnen de ecologische grenzen van de Aarde. De provincie stuurt op dit moment nog vooral op economische groei. Daarom heeft de provincie nieuwe sturingsen monitoringsinstrumenten nodig. Daarmee worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving en de Aarde duidelijk in kaart gebracht en bepalen we de juiste koers richting een duurzame en solidaire economie.

• In economische plannen van de provincie is groei van de economie geen doel meer.

• Voor het bepalen van beleid gebruikt Gelderland een eigen Monitor Brede Welvaart. De monitor geeft een beschrijving van de effecten (ook later en elders) op dier, natuur, klimaat, milieu en mens. De Monitor Brede Welvaart wordt zo uniform en meetbaar mogelijk gemaakt, onder meer door aan te sluiten op bestaande initiatieven van het Rijk en andere provincies.

• De provincie zet in op een circulaire economie. Hierbij zijn de ketens van productie en consumptie zo kort mogelijk en staat milieubescherming centraal. Bij verstrekken van vergunningen is dit een leidend principe.

• Gelderland ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en hergebruik van afval worden opgenomen. Hierbij is er ook aandacht voor consuminderen.

• De provincie laat het idee los dat er steeds meer toeristen en recreanten naar Gelderland, in het bijzonder de Veluwe, moeten komen. In plaats van massatoerisme, investeert de provincie in kleinschalige milieuvriendelijke vormen van toerisme, die passen binnen de ecologische grenzen van de leefomgeving en bijdragen aan de lokale gemeenschap.

• Alleen bedrijven die de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie toepassen of willen gaan toepassen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook gecontroleerd.

• Gelderland stimuleert ondernemers om te rapporteren over de maatschappelijke impact van hun onderneming, bijvoorbeeld door een subsidieregeling voor het opstellen van een groene jaarrekening die de resultaten van het bedrijf op het gebied van onder andere ecologie, klimaat, en sociale waarden laat zien. • De provincie doet alleen zaken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hoog scoren op de Eerlijke Geldwijzer.

• De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing, een marketingtruc om duurzaam te lijken terwijl dit niet zo is, en past dit in de eigen bedrijfsvoering ook niet toe.

• De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide, de grootschalige vernietiging van natuur en ecosystemen.

• De provincie geeft het goede voorbeeld. De norm voor inkoopopdrachten en aanbestedingen wordt 100% klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal.

• In de provinciale catering wordt plantaardig de norm, mensen die dierlijke producten willen eten geven dat zelf door.