Jaar­lijkse toespraak Commis­saris van de Koning


14 november 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14november 2018

constaterende:

  • dat er in het kader van de maatregelen die genomen zullen moeten worden om met uitdagingen van de toekomst om te gaan, zoals het tegengaan van klimaatverandering, er veel zaken zullen veranderen voor inwoners van Gelderland (bijvoorbeeld de energietransitie);
  • hier ook een verantwoordelijkheid ligt voor inwoners van Gelderland;
  • de provincie meer zou kunnen bijdragen aan bewustwording van Gelderlanders over deze ingrijpende veranderingen en hun eventuele rol en verantwoordelijkheid hierin;
  • er geen uitgekozen moment is waarop hierbij stilgestaan wordt door de provincie samen met haar inwoners;
  • er naast de algemene toespraken van de commissaris van de Koning geen toespraken zijn die er specifiek op gericht zijn de inwoners op te roepen en te enthousiasmeren zich in te zetten voor deze uitdagingen en hen te inspireren en aan te moedigen een bijdrage hieraan te leveren;
  • ook de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO) wijst op het belang van meer samenhang bij de aanpak van verschillende uitdagingen en het betrekken van mensen hierin [1];

overwegende:

  • dat een jaarlijkse toespraak van de commissaris van de Koning een uitgelezen kans zou zijn om Gelderlanders direct toe te spreken, voor te lichten en adviezen te geven over belangrijke wijzigingen op het gebied van een duurzamere levensstijl, energiegebruik, voeding, consumptiegedrag etc. en hun rol in het kader van duurzaamheid en klimaatverandering;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • een jaarlijks terugkerend moment te kiezen waarop de commissaris van de Koning als voorzitter van de Gedeputerde Staten alle Gelderlanders toe kan spreken over belangrijke uitdagingen, zoals de klimaattransitie, die spelen binnen de provincie;


en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.

[1] Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid. Besturen in Gelderland 2019-2023, advies voor de komende Statenperiode: “Een aanpak die uitgaat van mensen en hen in staat stelt mee te doen, te investeren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.” p.2.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Lees onze andere moties

Stal van de toekomst

Lees verder

Educatief programma herdenking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer