Biodi­ver­siteit vergroten, bomen beschermen


De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de bio-industrie en de intensieve landbouw. Systeemherstel, waarbij de onderliggende oorzaken van de achteruitgang worden weggenomen, is noodzakelijk. Bomen en bossen zijn daarbij van onschatbare waarde: ze filteren de lucht die door de industrie, de veehouderij en het verkeer wordt vervuild, ze brengen de temperatuur omlaag en bieden een thuis aan talloze diersoorten. De natuur wordt versterkt en daarmee ook de natuurlijke opslag van CO₂. De aanplant van bomen in steden en dorpen zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte.

• Inheemse bomen en bossen worden divers en grootschalig aangeplant en krijgen een beschermde status.

• Kappen met kappen! Bomen mogen niet langer zonder zwaarwegende redenen sneuvelen. Bomen die naar aanleiding van eerdere kap worden herplant, worden niet meegeteld als aanplant van nieuwe bomen. Gelderland stopt met het verlenen van uitzonderingen op de herplantplicht.

• Landschapselementen, zoals houtwallen en sloten, blijven behouden en worden waar mogelijk versterkt en uitgebreid. Dit netwerk van groenblauwe dooradering verbindt leefgebieden en vergroot de biodiversiteit. Er komt verscherpte handhaving op het behoud van bestaande landschapselementen.

• Elke provinciale ontwikkeling draagt per saldo bij aan de verbetering van biodiversiteit of doet daar op zijn minst niets aan af.

• Wegbermen van provinciale wegen zijn ecologisch beheerd en ingericht, met speciale aandacht voor wilde bijen en andere insecten.

• Ter bescherming van de wilde bij komt er een registratie- en vergunningplicht voor bijenkasten.

• De provincie zet zich in om de openbare ruimte en gebouwen natuurinclusief in te richten, bijvoorbeeld door het plaatsen van vleermuiskasten.

• Een gezond ecosysteem is de belangrijkste oplossing voor overlast van bepaalde soorten. Tot die tijd zorgt de provincie voor een dier- en natuurvriendelijke aanpak, bijvoorbeeld door de omgeving aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws