Schrif­te­lijke vragen over schrappen van weide­vo­gel­gebied Ermelo - Putten


Indiendatum: mrt. 2020

In de “Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe” staat op bladzijde 18:

"Het windcluster langs de A28 bij Ermelo-Putten ligt in een gebied dat op dit moment nog beschermd weidevogelgebied is. Hierdoor is het plaatsen van windturbines daar op dit moment moeilijk. Echter, de aanduiding van dit gebied als beschermd weidevogelgebied verdwijnt mogelijk in de toekomst. Dit wordt op ambtelijk niveau voorbereid en dient door Gedeputeerde- en Provinciale Staten te worden vastgesteld."

Dat het beschermd weidevogelgebied mogelijk verdwijnt verbaast ons, het gaat immers slecht met de weidevogels, zoals ook in dit artikel van vorig jaar is te lezen:

In Gelderland, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland neemt het aantal weidevogels in hoog tempo af. Landelijk is er sinds 1990 een daling zichtbaar van 40 procent, in de provincies Gelderland en Zuid-Holland is de afname inmiddels veel hoger: 80 procent in dertig jaar. In Utrecht: 60 procent teruggang, in Noord-Holland: de helft, 50 procent. In vijf provincies zullen volgens Vogelbescherming binnen tien jaar het aantal torenvalken en ringmussen zijn gehalveerd.

De organisatie heeft aan de vooravond van de Statenverkiezingen voor alle provincies de balans opgemaakt. Conclusie: Nederland verliest in hoog tempo zijn vogels op het platteland. Het gaat dramatisch slecht met de boerenlandvogels, zowel de weidevogels als akkervogels lopen hard terug. Bestrijdingsmiddelen, insectensterfte en verlies aan leefgebied worden vaak genoemd als oorzaken.

Het betreffende gebied bij Ermelo staat in het natuurbeheerplan als “A01.01 weidevogelgebied” aangegeven. In de omgevingsvisie is het deels Gelders NatuurNetwerk (GNN) en deels Groene Ontwikkelingszone (GO).

In de jaarstukken van de provincie is niet te zien hoe het gaat met de beschermde weidevogelgebieden en de weidevogels en wat er is gedaan om de situatie te verbeteren. Het enige dat er staat is: “Op 8.300 hectare landbouwgronden hebben boeren dankzij subsidie een aangepast, ecologisch beheer gevoerd ten behoeve van natuur, landschap, akker- en weidevogels.”

In de subsidieregisters is wel te zien dat er subsidie wordt verstrekt aan de natuurcollectieven, maar het is lastig zoeken omdat er geen jaaroverzicht is, en het is niet duidelijk welk deel voor weidevogels is.

In Gelderland zijn er drie natuurcollectieven (samenwerkingsverbanden van agrarische natuurbeheerverenigingen). Op de websites van de natuurcollectieven is meer informatie te vinden.

In de beheerevaluatie van collectief Veluwe is het betreffende gebied niet te vinden. (Hoewel het niet helemaal duidelijk is, want de evaluatie bevat geen kaartjes, zoals de evaluatie van collectief Rivierenland die wel bevat.)

Wel wordt duidelijk dat de situatie in het algemeen rond de Veluwe niet rooskleurig is:

[zie tabel hier]

Ook in Rivierenland is de situatie niet gunstig:

[zie tabel hier]

Het collectief Achterhoek heeft slechts een beperkte rapportage, zonder bovenstaande tabel. Het creëren van meer plas-dras gebieden, zoals dat ook in het actieplan staat, lijkt van cruciaal belang te zijn. Door intensief maaien en verlaging van de grondwaterstand is veel leefgebied verloren gegaan, daarnaast is minder voedsel beschikbaar. Het is dan ook niet duidelijk waarom een van de weidevogelgebieden geschrapt zou kunnen worden.

1. Wat wordt bedoeld met de opmerking in de “Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe” dat het weidevogelgebied mogelijk geschrapt wordt?

2. Bent u het met ons eens dat de situatie van de weidevogels zorgwekkend is?

3. Het betreffende weidevogelgebied stond al aangegeven op de “beschermingskaart” in het streekplan 2005. Hoelang bestaat het beschermde weidevogelgebied al?

4. Heeft het college opdracht gegeven om het schrappen van het weidevogelgebied ambtelijk voor te bereiden?

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bescherming van de Gelderse weidevogels? Hoe is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal broedparen, van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer, van de oppervlakte plas-drasgebied, van de oppervlakte extensieve beweiding, etcetera.

6. Het is niet praktisch dat statenleden de rapportages van drie natuurcollectieven moeten opzoeken en doornemen om te weten hoe het met de weidevogels en de weidevogelbeschermingsgebieden gaat. Bent u bereid jaarlijks een samenvatting van de stand van zaken bij de drie natuurcollectieven te laten maken, en die aan provinciale staten aan te bieden, en bent u bereid de stand van zaken van de Gelderse weidevogels ook in de jaarstukken op te nemen?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 21 apr. 2020

1. Wat wordt bedoeld met de opmerking in de “Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe” dat het weidevogelgebied mogelijk geschrapt wordt?

Antwoord: “In de notitie “Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe” staat aangegeven dat dit weidevogelgebied mogelijk verdwijnt in de toekomst. Daarmee wordt gedoeld op een aanpassing van de omgevingsverordening die momenteel wordt voorbereid. In de huidige Omgevingsverordening zijn weidevogelgebieden beschermd als onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone (GO). In de nieuwe Omgevingsverordening zijn wij voornemens om weidevogelgebieden specifiek te beschermen.

Het weidevogelgebied Dasselaar voldoet niet meer aan de randvoorwaarden voor een goed weidevogelgebied: 1. Het is niet meer nat genoeg. 2. Het animo onder agrariërs om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer is erg laag. Als gevolg daarvan is de weidevogelstand dramatisch afgenomen. Zie bijgevoegde grafiek. Als gevolg van deze achteruitgang is in 2014 de subsidiering van het weidevogelbeheer gestopt. De laatste overeenkomsten voor weidevogelbeheer liepen in 2019 in dit gebied af. Omdat in dit gebied nu geen weidevogelbeheer meer wordt gesubsidieerd, zullen wij dit gebied in de nieuwe Omgevingsverordening niet meer specifiek als weidevogelgebied beschermen. Wel is het mogelijk dat (delen van) het gebied beschermd blijven als onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. Later wordt ook de kaart bij de Omgevingsvisie hierop aangepast. Hierover moet in het kader van de herziening van de omgevingsverordening, via een democratisch proces, nog een definitief besluit worden genomen

2. Bent u het met ons eens dat de situatie van de weidevogels zorgwekkend is?

Antwoord: Ja, daarom hebben wij in het kader van het actieplan akker- en weidevogelbeheer (2016), € 116.800 extra beschikbaar gesteld voor een periode voor 6 jaar, voor meer maatregelen in onder andere het weidevogelbeheer.

3. Het betreffende weidevogelgebied stond al aangegeven op de “beschermingskaart” in het streekplan 2005. Hoelang bestaat het beschermde weidevogelgebied al?

Antwoord: Het noordelijke deel was in het begrenzingenplan Gelderse vallei (1995) in het kader van de Relatienota aangewezen voor subsidiëring van beheermaatregelen ten behoeve van weidevogels. Daarmee was het nog niet ruimtelijk beschermd. In het Streekplan 1996 is het gebied voor het eerst op de streekplankaart aangeduid als waardevol weidevogelgebied.

4. Heeft het college opdracht gegeven om het schrappen van het weidevogelgebied ambtelijk voor te bereiden?

Antwoord: Nee, zie ook het antwoord op vraag 1.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bescherming van de Gelderse weidevogels? Hoe is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal broedparen, van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer, van de oppervlakte plas-drasgebied, van de oppervlakte extensieve beweiding, etcetera.

Antwoord: Voor de ontwikkeling van het aantal broedparen verwijzen wij graag door naar de website van SOVON, https://www.sovon.nl/nl/provin... . Daarin is per vogelsoort de trend van af 1990 terug te vinden.
In de jaarberichten van de agrarische collectieven staan de oppervlaktes aangegeven van de verschillende beheermaatregelen zoals plas-dras en extensieve beweiding. Deze jaarberichten zijn te vinden op de volgende webpagina’s.

http://www.collectiefveluwe.nl/wp-content/uploads/2019/05/Collectief-Veluwe-Jaarverslag-2018.pdf

https://www.de-vala.nl/wp-content/uploads/2020/01/Jaarbericht-2019_VALA.pdf

http://collectiefrivierenland.nl/wp-content/uploads/2020/03/Rivierenland-jaarbericht-2019-LR.pdf

6. Het is niet praktisch dat statenleden de rapportages van drie natuurcollectieven moeten opzoeken en doornemen om te weten hoe het met de weidevogels en de weidevogelbeschermingsgebieden gaat. Bent u bereid jaarlijks een samenvatting van de stand van zaken bij de drie natuurcollectieven te laten maken, en die aan provinciale staten aan te bieden, en bent u bereid de stand van zaken van de Gelderse weidevogels ook in de jaarstukken op te nemen?

Antwoord: Nee. Wij verwijzen hiervoor naar de jaarberichten van de collectieven.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over snelheidsmaatregelen N348 naar voren halen

Lees verder

Schriftelijke vragen over Stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer