Schrif­te­lijke vragen over snel­heids­maat­re­gelen N348 naar voren halen


Indiendatum: mrt. 2020

Op 10 maart 2020 zond een aanwonende van de N348 een brief met een zorgwekkende opsomming van ongevallen met auto’s op de N348, traject Eefde-Gorssel. De inwoner beschrijft hoe de verkeerssituatie na de eerdere snelheidsproef beduidend onveiliger is geworden. Deze brief heeft nummer PS2020-166 gekregen.

Naar aanleiding van de 60km-snelheidsproeven bij Spankeren en Eefde-Gorssel heeft GS gesteld (GSbrief met zaaknummer 2016-009690 d.d. 5 november 2019) dat het instellen van een 60km-regime op het wegvak Eefde-Gorssel goed werkt. Het wegvak dient evenwel een andere inrichting te krijgen, zo staat in deze GS-brief. Het voornemen is om e.e.a. in de reguliere planning op te nemen:

“De verkenningen N348 Spankeren en N348 Eefde-Gorssel worden opgenomen in de trajectaanpakken van beide wegvakken. Allebei de projecten hebben als uitvoeringsjaar 2022/2023. Ze volgen daarmee het reguliere proces van maatregelen die worden meegenomen met groot onderhoud van provinciale wegen. Daarin is ook voorzien in communicatie met belanghebbenden.”

Vragen:

1. Deelt u de zorgen van de briefschrijver dat de verkeerssituatie verslechterd is na het verhogen van de maximumsnelheid naar 80 km/u?

2. In hoeverre is de informatie in de aangehaalde GS-brief met zaaknummer 2016-009690 nog steeds actueel?

3. In hoeverre is versnelling mogelijk van het verkeersbesluit en herinrichting van het betrokken wegvak Eefde-Gorssel naar een 60km-inrichting?

4. Verwacht u dat het omzetten naar een 60-km inrichting consequenties heeft voor de inrichting van de bermen en de daar groeiende bomen?

5. Bent u bereid om permanent af te wijken van de niet-verplichte stelregel dat de weginrichting moet aansluiten bij het snelheidsregime? Zo nee, bent u dan bereid om de situatie van de proef weer in te stellen totdat de inrichting kan worden aangepast? Waarom wel/niet?

6. Wordt de planning van wegonderhoud en andere projecten die de provincie zelf uitvoert beïnvloed door de omstandigheden rond het Corona-virus? Zo ja, kunt u daar dan een reflectie op geven?

Lester van der Pluijm

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 14 apr. 2020

Vragen:

1. Deelt u de zorgen van de briefschrijver dat de verkeerssituatie verslechterd is na het verhogen van de maximumsnelheid naar 80 km/u?

Antwoord: Ja. Het aantal ongevallen wekt de indruk dat de situatie onveiliger is geworden. Wij hebben de geregistreerde ongevallen van na de snelheidspilot (dus vanaf 2 april 2019) onderzocht op exacte locatie, manoeuvre en omstandigheden. Sinds de snelheidspilot hebben 11 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden (waarvan 4 met letsel tot gevolg). Uit de analyse van de ongevallen kunnen we concluderen dat er qua aantallen er sprake is van een piek. Gelet op de toedracht en omstandigheden staat niet vast dat er sprake van een verband tussen
de ongevallen en de maximumsnelheid.

2. In hoeverre is de informatie in de aangehaalde GS-brief met zaaknummer 2016-009690 nog steeds actueel?

Antwoord: Tussen november 2019 en februari 2020 zijn er verbeteringen aangebracht ten aanzien van de zichtbaarheid van de inritten. Wat de resultaten van deze aanpassingen zijn op het verkeersbeeld en ongelukken is nog niet bekend.

3. In hoeverre is versnelling mogelijk van het verkeersbesluit en herinrichting van het betrokken wegvak Eefde-Gorssel naar een 60km-inrichting?

Antwoord: Het versnellen voor het opstellen van het verkeersbesluit naar 60 km/uur is niet wenselijk, omdat er op dit moment nog geen keuze is gemaakt om de snelheid op de N348 te verlagen. Het verlagen van de maximumsnelheid lost het verkeersveiligheidsknelpunt op de N348 niet of nauwelijks op. Dat is voor ons dan ook reden om breder naar het wegvak tussen Eefde en Gorssel te kijken. Dat betekent dat we ook naar mogelijkheden kijken van bermen, fietspaden en erfaansluitingen. Een van de varianten gaat uit van een maatwerk 60 km-inrichting, maar we kijken ook naar mogelijke varianten met behoud van de maximumsnelheid van 80km/u. Deze varianten beoordelen we op zowel verkeersveiligheid, bereikbaarheid als leefbaarheid.

4. Verwacht u dat het omzetten naar een 60-km inrichting consequenties heeft voor de inrichting van de bermen en de daar groeiende bomen?

Antwoord: Het is nog niet zeker dat de snelheid van de weg wordt verlaagd naar 60 km/uur (zie antwoord vraag 3). Bij de uitwerking van de mogelijke varianten op de N348 zullen wij de bomenstichtingen en de bewoners langs de N348 nauw betrekken. Het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen dat de plannen impact hebben op de bestaande bomen, mocht dit wel het geval zijn dan zal dat in afstemming met de bomenstichtingen gebeuren.

5. Bent u bereid om permanent af te wijken van de niet-verplichte stelregel dat de weginrichting moet aansluiten bij het snelheidsregime? Zo nee, bent u dan bereid om de situatie van de proef weer in te stellen totdat de inrichting kan worden aangepast? Waarom wel/niet?

Antwoord: Het doel van de pilot was onder andere het onderzoeken van het effect van het instellen van 60 km zonder aanpassingen te doen aan de weg. Hiermee kan worden bekeken hoe strikt deze stelregel gehanteerd zou moeten worden.

Wat we nu weten is dat:

• Er in bepaalde gevallen - ondanks het afwijken van de stelregel - een substantiële afname van de rijsnelheid gerealiseerd kan worden.
• Bij een trend in de ongevallen de volgende stap is om kritisch te kijken naar de omstandigheden tijdens het ongeval (bijvoorbeeld slecht zicht of nat wegdek) en naar het gedrag van de verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld de gereden snelheid of afleiding door bellen) om verbanden te kunnen leggen tussen ongevallen en maximumsnelheid (zie ook het antwoord op vraag 1).

6. Wordt de planning van wegonderhoud en andere projecten die de provincie zelf uitvoert beïnvloed door de omstandigheden rond het Corona-virus? Zo ja, kunt u daar dan een reflectie op geven?

Antwoord: Voor de N348 heeft het COVID-19-virus geen effect op de uitvoering, wel op de verkenning. We brengen nu de mogelijkheden in kaart om op een digitale manier met belanghebbenden en bewoners in contact te komen. Het overleg met de belanghebbende instanties staat gepland op 11 mei 2020. Het overleg met de bewoners wordt op een later tijdstip in het 2020 gepland; wij verwachten dat de verkenning overeenkomstig de afspraken op 1 april 2021 kan worden afgerond.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer