Schrif­te­lijke vragen over Stil­te­ge­bieden


Indiendatum: apr. 2020

In de kadernota “Gaan voor Gaaf Gelderland” over het omgevingsbeleid van de provincie, wordt in bijlage 2 van de bijlage bij de statenbrief gehint op een nieuwe poging, net als in 2014, om de stiltegebieden af te schaffen:

“Beleidsrijke wijzigingen. Op tal van beleidsterreinen is sprake van dynamiek. Wij onderzoeken de impact van onze regels op die dynamiek. Daar waar het wettelijk kader dat toelaat, passen wij die regels aan op de uitgangspunten van deze Kadernota. Dat betekent dat wij starre regels laten vervallen waar dat kan en zoveel mogelijk uitgaan van onze vijf waarden en afweging van belangen. Onderwerpen waar dit voor geldt, zijn onder andere grondwaterbescherming, zwemwater, bodem, stiltegebieden, natuur, wonen, werklocaties, landbouw-veeteelt en energietransitie.”

In de bijlage “Technische aanpassing VTH-beleid” werd in april 2019 over de stiltegebieden geschreven:

“In onze provincie wordt in een aantal gebieden de stilte beschermd. Hiermee wordt voldaan aan onze wettelijke taak en invulling gegeven aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.”

en

“We voeren in 2019 een evaluatie en actualisatie uit van het provinciale stiltebeleid. Deze is in 2018 gestart.”

en

“We verwachten de evaluatie en actualisatie in de loop van 2019 af te ronden. Aansluitend besluiten wij op welke wijze wij de stilte in Gelderland gaan beschermen.”.

Bewoners van stiltegebied Wenum-Wiesel hebben eind vorig jaar gevraagd om het gebied aan te wijzen als vuurwerkvrije zone omdat het afsteken van vuurwerk veel stress veroorzaakt bij de dieren in het gebied. Naar aanleiding daarvan is tijdens de statendag op 29 januari in een beeldvormende vergadering door ambtenaren toegelicht wat de mogelijkheden zijn om in een stiltegebied het afsteken van vuurwerk niet toe te staan. Diverse fracties waren kritisch ten opzichte van het afsteken van vuurwerk in stiltegebieden (ook in de dagen voorafgaand aan oudejaarsavond) en gaven aan de bespreking te willen vervolgen bij de behandeling van de omgevingsverordening. Ook omdat er nog gesproken werd over een landelijk vuurwerkverbod. Kort na de vergadering werd bekend dat er landelijk geen algeheel verbod komt. Een algeheel verbod is voor de stiltegebieden logischer en beter te handhaven.

Op 12 februari hebben inwoners van het stiltegebied ingesproken tijdens de Open Agenda en op 17 februari hebben ze deelgenomen aan het Gesprek over de Gelderse Omgevingsverordening.

In maart lieten ook inwoners van het stiltegebied Wissel weten graag een vuurwerkverbod te willen.

1. Wat kwam er uit de evaluatie van de stiltegebieden en kunt u het rapport met ons delen?
2. Wat betekent dat meer concreet voor de stiltegebieden in de ontwerpomgevingsverordening?
3. Door ambtenaren is toegelicht hoe in de huidige verordening in stiltegebieden het afsteken van vuurwerk zou kunnen worden verboden. Is die mogelijkheid er ook nog in de ontwerpverordening waar nu aan wordt gewerkt?
4. Bij de beeldvormende vergadering over het niet toestaan van vuurwerk in stiltegebieden was geen gedeputeerde aanwezig. (Dat is ook niet gebruikelijk.) Is de wens om geen vuurwerk toe te staan in stiltegebieden door de aanwezige ambtenaren al meegenomen en wordt het in de ontwerpverordening verwerkt (zodat er zienswijzen over kunnen worden ingediend als de ontwerpverordening ter inzage wordt gelegd) of wordt daarmee gewacht tot de kadernota wordt besproken?
5. Als Provinciale Staten tot een vuurwerkverbod in de provinciale stiltegebieden willen besluiten, is het dan beter het al in de ontwerpomgevingsverordening op te nemen (zodat er zienswijzen over ingediend kunnen worden), of kan net zo goed gewacht worden tot Provinciale Staten het definitieve besluit nemen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

1. Wat kwam er uit de evaluatie van de stiltegebieden en kunt u het rapport met ons delen?

Antwoord:
De evaluatie is nog niet volledig afgerond. Er zijn twee tussenproducten opgeleverd. Eén over de akoestische kwaliteiten van de stiltegebieden in Gelderland en één met aanbevelingen en handvatten om het stiltebeleid te actualiseren. De laatste stap, op basis van beide rapporten tot een eindconclusie te komen hoe het stiltebeleid effectief vorm te geven, moeten we nog zetten. De gesprekken met stakeholders hierover zijn, mede door Covid-19, vertraagd.

2. Wat betekent dat meer concreet voor de stiltegebieden in de ontwerpomgevingsverordening?

Antwoord:
Omdat er nog geen nieuw Stiltebeleid is, is nog niet aan te geven hoe we hiermee in de ontwerpomgevingsverordening mee om gaan.

3. Door ambtenaren is toegelicht hoe in de huidige verordening in stiltegebieden het afsteken van vuurwerk zou kunnen worden verboden. Is die mogelijkheid er ook nog in de ontwerpverordening waar nu aan wordt gewerkt?

Antwoord:
Wij zijn niet voornemens om in de ontwerp-omgevingsverordening een aparte regeling voor te stellen over het verbieden van vuurwerk in stiltegebieden. Het afsteken van vuurwerk is gedurende het jaar overal verboden. Alleen in de periode tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mag vuurwerk worden afgestoken. Voor het voorkómen van geluidhinder door het afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, kan de burgemeester een vuurwerkvrije zone instellen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Vanaf komende jaarwisseling zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verboden voor consumenten.

4. Bij de beeldvormende vergadering over het niet toestaan van vuurwerk in stiltegebieden was geen gedeputeerde aanwezig. (Dat is ook niet gebruikelijk.) Is de wens om geen vuurwerk toe te staan in stiltegebieden door de aanwezige ambtenaren al meegenomen en wordt het in de ontwerpverordening verwerkt (zodat er zienswijzen over kunnen worden ingediend als de ontwerpverordening ter inzage wordt gelegd) of wordt daarmee gewacht tot de kadernota wordt besproken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3. Tegen het ontwerp van de omgevingsverordening kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tijdens de periode van terinzagelegging. De voorlopige planning voor de ontwerpverordening is om na de zomer (vanaf september) de inspraak te
organiseren.

5. Als Provinciale Staten tot een vuurwerkverbod in de provinciale stiltegebieden willen besluiten, is het dan beter het al in de ontwerpomgevingsverordening op te nemen (zodat er zienswijzen over ingediend kunnen worden), of kan net zo goed gewacht worden tot Provinciale Staten het definitieve besluit nemen?

Antwoord:
Zie antwoord vragen 3 en 4.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer