Motie natuur­budget


28 september 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2016

constaterende dat

  • GS voorstelt in de Najaarsnota om het budget voor natuur naar beneden bij te stellen;
  • Er onvoldoende budget is om bijvoorbeeld leefgebieden van dieren te verbinden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Het budget voor natuur voor de jaren 2017 t/m 2019 niet naar beneden bij te stellen, en de komende jaren geen financiĆ«le middelen uit kerntaak 3 vrij te laten vallen aan de algemene middelen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen