Mede-ingediende motie natuur-inclusief beheer

Motie 'Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden' (art. 33 Reglement van Orde) 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op woensdag 11 april 2018
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat

  • De provincie Gelderland opgave- en taakgebonden grondbezit heeft;
  • De provincie hiervoor momenteel ongeveer 5700 ha grond in bezit heeft;
  • GS conform het grondbeleid (PS2018-42) jaarlijks uitgangspunten vaststelt voor de uitgifte van de provinciale gronden, waarbij rekening wordt gehouden met een scala aan te realiseren plandoelen;

overwegende dat

  • PS op 7 maart 2018 in de kadernota omgevingsvisie (PS2018-73) hebben vastgesteld dat de
  • provincie 'natuur-inclusief denkt en werkt' en dat 'Biodiversiteit verder gaat dan de bekende
  • natuurgebieden. Ook daarbuiten, in woonwijken, op werklocaties en bij infrastructuur maken
  • we van biodiversiteit een kernkwalitei1.' (Gaaf Gelderland, p. 14);

roepen GS op

  • Bij de jaarlijkse uitgifte van de gronden maximaal in te zetten op natuur-inclusief beheer

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam indiener(s)
Paul Hofman-Fransen, GroenLinks,
L. van der Veer, Partij voor de Dieren,
Marcel Bruins, 50 plus,
Paul Kusters, SP

Status: Aangenomen
Voor: D66, CU, SP, GL, PvdA, PvdD, 50plus
Tegen: