Mede-inge­diende motie natuur-inclusief beheer


11 april 2018

Motie 'Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden' (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op woensdag 11 april 2018
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat

  • De provincie Gelderland opgave- en taakgebonden grondbezit heeft;
  • De provincie hiervoor momenteel ongeveer 5700 ha grond in bezit heeft;
  • GS conform het grondbeleid (PS2018-42) jaarlijks uitgangspunten vaststelt voor de uitgifte van de provinciale gronden, waarbij rekening wordt gehouden met een scala aan te realiseren plandoelen;

overwegende dat

  • PS op 7 maart 2018 in de kadernota omgevingsvisie (PS2018-73) hebben vastgesteld dat de
  • provincie 'natuur-inclusief denkt en werkt' en dat 'Biodiversiteit verder gaat dan de bekende
  • natuurgebieden. Ook daarbuiten, in woonwijken, op werklocaties en bij infrastructuur maken
  • we van biodiversiteit een kernkwalitei1.' (Gaaf Gelderland, p. 14);

roepen GS op

  • Bij de jaarlijkse uitgifte van de gronden maximaal in te zetten op natuur-inclusief beheer

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam indiener(s)

Paul Hofman-Fransen
GroenLinks

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50Plus

Paul Kusters
SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, SP, PvdA, PvdD, 50plus, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie, planning

Lees verder

Motie afkeuring schieten met hagel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer