Motie Kadernota Actu­a­li­satie Omge­vings­visie, planning


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten op 7 maart 2018

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 maart 2018

constateren :

  • dat Gedeputeerde Staten voorstellen de nieuwe omgevingsvisie - en verordening enkele maanden voor de Statenverkiezingen in 2019 vast te stellen;
  • dat de oorspronkelijke planning was gebaseerd op de invoering van de Omgevingswet;
  • dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, naar 1-1-20211;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • een planning aan te houden waarbij de inhoud van de omgevingsvisie en -verordening onderwerp van discussie kan zijn bij de verkiezingen, en waarbij de omgevingsvisie en -verordening na de verkiezingen worden vastgesteld;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Kadernota actualisatie Omgevingsvisie, duurzaamheidsambities

Lees verder

Mede-ingediende motie natuur-inclusief beheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer