Motie Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie, planning

Vergadering Provinciale Staten op 7 maart 2018

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 maart 2018

constateren :

  • dat Gedeputeerde Staten voorstellen de nieuwe omgevingsvisie - en verordening enkele maanden voor de Statenverkiezingen in 2019 vast te stellen;
  • dat de oorspronkelijke planning was gebaseerd op de invoering van de Omgevingswet;
  • dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, naar 1-1-20211;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • een planning aan te houden waarbij de inhoud van de omgevingsvisie en -verordening onderwerp van discussie kan zijn bij de verkiezingen, en waarbij de omgevingsvisie en -verordening na de verkiezingen worden vastgesteld;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren. 

Status: verworpen
Voor:
Tegen: