Motie biodi­ver­siteit in de beleids­re­kening


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • er in de beleidsnota Actieve soortenbescherming Gelderland sprake is van een structureel jaarlijks budget van circa 500.000 euro voor soortgerichte maatregelen;
  • het subsidieregister laat zien dat er in 2017 slechts circa 7000 euro is besteed via het programma “Prioritaire Soorten”;
  • dit belangrijke programmaonderdeel een grote onderbesteding heeft;
  • daar niets van te zien is in de beleidsrekening;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • er voor te zorgen dat de geplande activiteiten voor het soortenbeleid weer op schema komen;
  • in de beleidsrekening een bijlage op te nemen met de status van alle subsidieregelingen;
  • te overwegen om in de beleidsrekening weer een stoplichttabel op te nemen, die duidelijk laat zien welke programmaonderdelen op schema zijn en welke niet;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

De link naar deze motie vindt u hier


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, PVV, SGP, VVD