Motie biodi­ver­siteit in de beleids­re­kening


24 mei 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • er in de beleidsnota Actieve soortenbescherming Gelderland sprake is van een structureel jaarlijks budget van circa 500.000 euro voor soortgerichte maatregelen;
  • het subsidieregister laat zien dat er in 2017 slechts circa 7000 euro is besteed via het programma “Prioritaire Soorten”;
  • dit belangrijke programmaonderdeel een grote onderbesteding heeft;
  • daar niets van te zien is in de beleidsrekening;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • er voor te zorgen dat de geplande activiteiten voor het soortenbeleid weer op schema komen;
  • in de beleidsrekening een bijlage op te nemen met de status van alle subsidieregelingen;
  • te overwegen om in de beleidsrekening weer een stoplichttabel op te nemen, die duidelijk laat zien welke programmaonderdelen op schema zijn en welke niet;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

De link naar deze motie vindt u hier


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie cameratoezicht bij de jacht

Lees verder

Motie openbare adviezen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer