Motie openbare adviezen

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten geheimhouding hebben opgelegd over een belangrijk juridisch rapport betreffende windenergie;
  • de geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid onder g van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • Gedeputeerde Staten op die grond geheimhouding op kúnnen leggen, maar het niet verplicht zijn;
  • de geheimhouding het voor Statenleden lastiger maakt om kennis te kunnen nemen van het document, en om het binnen de fractie of met derden te bespreken


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • juridische adviezen over door Provinciale Staten genomen besluiten zo veel mogelijk openbaar te laten zijn

 

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, Groen Links
Tegen: