Aanvul­lende maat­re­gelen PAS


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Constaterende dat:

  • PS op 24 januari 2018 tijdens een rondetafelgesprek zijn ge├»nformeerd over de zorgwekkende gevolgen van stikstofdepositie voor Gelderse natuurgebieden,
  • met name op de droge zandgronden (https:/ Iwww.gelderland.nl/Griffienieuws/Rondetafelgesprek-stikstofdepositie.html) ;
  • deze gevolgen er toe leiden dat de Gelderse natuur zonder aanvullende bescherming en aanvullende bronmaatregelen tegen stikstofdepositie achteruit zal blijven gaan; het Nederlandse beleid t.a.v. stikstof weliswaar successen kent maar dat er nog steeds sprake is van het overschrijden van milieu- en natuurdoelen (PBL 2016);

Overwegende dat

  • De wet- en regelgeving voor bescherming tegen stikstofuitstoot en bronmaatregelen een overwegend nationale aangelegenheid is;
  • bron- en herstelmaatregelen beide nodig zijn en blijven;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een dringend beroep te doen bij het Rijk op betere bescherming van voor verdroging en verzuring kwetsbare natuur door aanvullende bronmaatregelen tegen de uitstoot van stikstof/ammoniak en extra herstelmaatregelen te treffen, en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

Frans Bruning, Groenlinks

Eric van Dijk, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Extra provinciale maatregelen stikstofverlaging

Lees verder

Duidelijkheid over "zinloos lijden" in ontheffingen voor de jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer