Een weg uit de stik­stof­crisis


Om de uitstoot van stikstofverbindingen zoals ammoniak en stikstofoxiden te verminderen en de natuur te herstellen, moet het Rijk de leiding nemen bij het nemen van maatregelen en niet de problemen afschuiven op provincies. Investeren in technologische lapmiddelen of het verplaatsen van intensieve veehouderijen zijn schijnoplossingen waarmee boeren nog langer aan het lijntje worden gehouden. De oplossing is om samen in te zetten op de omschakeling van de intensieve veehouderij naar meer regionale en biologische akkerbouw. In plaats van stallen vol met duizenden dieren, gaat de Partij voor de Dieren voor akkers vol met verschillende insecten, bloemen en een rijk bodemleven.

• Minder dieren, meer groene boeren. De provincie maakt een duidelijk stappenplan om te zorgen voor een snelle omschakeling naar een ecologische landbouw. • Gelderland werkt actief mee aan het terugbrengen van de ammoniakuitstoot, door een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij: minimaal 75% minder dieren. Daar waar nodig worden vergunningen ingetrokken of aangescherpt. • Biologische boeren worden waar mogelijk ontzien.

• De provincie stimuleert en helpt veehouders om te stoppen of de bedrijfsvoering grondig aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische en plantaardige landbouw. Landbouwsubsidies worden hiervoor ingezet, in plaats van voor gangbare, vervuilende bedrijven.

• Zogenaamde technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers en ‘emissiearme’ stallen, worden niet gesubsidieerd en vergund.

• Rondom natuurgebieden zoals de Gelderse poort en de Veluwe wordt intensieve landbouw als eerste versneld afgebouwd en wordt ingezet op bufferzones en extensieve landbouw.

• Geld wordt groen besteed. Europese landbouwsubsidies worden door de provincie ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw.

• Uitbreidingen van veehouderijen worden niet toegestaan. Lopende vergunningstrajecten worden gestopt.

• Gelderland werkt niet mee aan verplaatsing van veehouderijbedrijven, tenzij het op de nieuwe locatie natuurinclusieve akkerbouw betreft (en niet langer veehouderij).

• De dier- of fosfaatrechten van stoppende veehouders die bijvoorbeeld pensioneren of geen opvolger hebben worden door de overheid opgekocht.