Minder stik­stof­uit­stoot nood­za­kelijk voor Gelderse natuur!


PAS is para­ce­tamol van de natuur­be­scherming

12 september 2018

Op 12 september 2018, in de commissievergadering van Provinciale Staten Gelderland: inpassingsplannen voor de "programmatische aanpak stikstof" (PAS). Deze plannen maken het mogelijk de natuur in vijf gebieden te herstellen van het teveel aan stikstof die er in terecht komt, vooral vanuit de veehouderij. Deze herstelmaatregelen zijn hard nodig! Maar PAS is voor het natuurherstel wat een paracetamolletje is tegen pijn: het maakt het mogelijk om op de oude voet door te gaan, zonder de oorzaak van de pijn - of van de achteruitgang van de natuur - weg te nemen. Het is dan ook niet uit te leggen dat inwoners worden onteigend en hun bomen worden gekapt als natuurherstelmaatregel, terwijl er vlakbij een stikstofbom in de vorm van een varkensboerderij ongemoeid wordt gelaten omdat deze buiten het plangebied valt. Op 26 september 2018 worden de inpassingsplannen besproken in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren zal een aantal moties indienen.

De Programmatische Aanpak Stikstof

De Partij voor de Dieren heeft moeite met de programmatische aanpak stikstof (PAS). Het is de paracetamol van de natuurbescherming. Want de herstelmaatregelen maken door de "PAS" op andere plekken meer economische bedrijvigheid mogelijk. Elk PAS plan bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van herstelmaatregelen, waarop vervolgens een berekening wordt losgelaten om aan te tonen dat er extra stikstof in dat gebied kan landen. En dat vindt Partij voor de Dieren Gelderland niet kunnen. De natuur holt achteruit en moet veel beter beschermd worden. Er zijn zowel herstelmaatregelen nodig als maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Niet voor niets ligt het PAS onder vuur. Het is voorgelegd aan het Europese Hof om te bepalen of de PAS wel in overeenstemming is met de Europese natuurwetgeving. Mogen herstelmaatregelen in de natuur nieuwe economische activiteiten, die extra stikstof uitstoten, mogelijk maken? Wat ons betreft zijn er dringend zowel aanvullende herstelmaatregelen nodig als bronaanpak van het stikstofprobleem. Een aantal deskundigen heeft tijdens een Rondetafelgesprek op initiatief van o.a. de Partij voor de Dieren, Provinciale Staten geïnformeerd hoe zorgwekkend de situatie is voor de Gelderse natuur. Dat was in januari van dit jaar. De urgentie lijkt maar niet door te dringen. Stikstof veroorzaakt rammelende eieren en brekebenen bij vogels, insectensterfte en het afsterven van eikenbomen. Wij vinden dat herstelmaatregelen, zoals in de inpassingsplannen voorgesteld worden, geen extra activiteiten mogelijk zouden moeten maken, zolang de natuur nog niet hersteld is. De Partij voor de Dieren gaat op 26 september twee moties indienen waarin we vragen dat Gedeputeerde Staten (GS) naar Den Haag gaat om om maatregelen te vragen die de stikstofuitstoot verder kunnen beperken. Daarnaast willen we dat GS uitzoekt wat de provincie aan extra maatregelen kan treffen om de natuur nog beter te beschermen tegen stikstofuitstoot.

De 5 inpassingsplannen

De Partij voor de dieren steunt de herstelmaatregelen, die door vier van de vijf inpassingsplannen (PDF) mogelijk worden gemaakt. We hebben echter grote moeite met het plan voor Stelkampsveld. De maatregelen zijn ingrijpend. De Provincie heeft een zienswijzennota (PDF) geschreven met de reactie van Gedeputeerde Staten op de inspraakreacties van de omwonenden en belanghebbenden. Volgens ons maakt die nota onvoldoende duidelijk waarom de maatregelen nodig zijn. Het is daarom begrijpelijk dat inwoners het kappen van bos om de natuur te herstellen onlogisch vinden. Ook is het onzeker of en hoeveel het grondwater zal stijgen na de kap van de bomen, terwijl dit als argument voor kap wordt aangedragen.

Tenslotte is het wrang dat het plan de gevolgen van stikstofuitstoot moet beperken, terwijl er vlakbij het plangebied een stikstofbom gevestigd is in de vorm van een verouderde varkensstal. In de zienswijzennota staat dat de varkenshouderij buiten het plangebied valt. Dat hokjesdenken is niet meer van deze tijd! We vinden daarom dat er nu nog geen besluit genomen kan worden over het inpassingsplan Stelkampsveld. De maatregelen moeten beter onderbouwd worden op een wijze die ook voor leken zoals statenleden en inwoners te volgen is.

Gerelateerd nieuws

Is nieuwe commissaris een dierenvriend ?

Nog tot en met zondag 19-8 kan iedereen laten weten wat voor soort persoon de nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland...

Lees verder

Falend gedoogbeleid leidt tot excessen bij kunstgrasrecycling

Samen met GroenLinks en de SP heeft de Partij voor de Dieren een debat aangevraagd naar aanleiding van de Zembla-uitzending g...

Lees verder