Monde­linge vraag over gedoog­beleid Orgamebo


Indiendatum: feb. 2018

Rondvraag commissie EEM 21-2-2018 over gedoogbeleid

Naar aanleiding van de mededelingenbrief van 19 februari zouden wij graag twee rondvragen stellen over de gedoogvergunning aan Orgamebo in Kapel-Avezaath en de handhaving bij de biogascentrale in Bemmel. Het lijkt erop dat mestvergisters weer eens veel overlast geven. Wij stellen daar de volgende vragen over:
1) Biogascentrale Bemmel: Op welke wijze vindt controle en handhaving plaats na klachten van omwonenden en hoe komt het dat meldingen niet geregistreerd worden? Waarom wordt er niet altijd tijdig actie ondernomen om de meldingen te verifiëren? Waarom wordt de vergunning aan de Biogascentrale na zoveel klachten niet ingetrokken?
2) Orgamebo: klopt het dat het bedrijf al geruime tijd in overtreding is van diverse wet- en regelgeving, doordat het in strijd is met vigerende bestemmingplan, omgevingsrecht en milieuwetgeving? Klopt het dat er verschillende handhavingsverzoeken zijn geweest en dat deze niet zijn gehonoreerd? Zo ja, waarom niet? Waarom heeft GS al tweemaal een gedoogbeschiking verleend, ondanks alle begrijpelijke weerstand uit de omgeving, en niet de reguliere procedure afgewacht?

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 21 feb. 2018

Voorzitter: De Partij voor de Dieren heeft 2 vragen gesteld n.a.v. de mededelingen brief van 19 februari, mevrouw Moulijn wilt u de vraag nog even voorlezen alstublieft?

M. Moulijn: De eerste vraag gaat over de biogascentrale Bemmel. Daar zijn veel klachten over geweest. Op welke wijze vindt controle en handhaving plaats na klachten van omwonenden? De omwonenden gaven aan dat meldingen niet geregistreerd werden, is dat zo en hoe komt dat dan? En waarom wordt er niet altijd tijdig actie ondernomen om de meldingen te verifiëren? Wij vragen ons ook af: blijkt dat er heel veel meldingen zijn dat ze gewoon niet aan de wetgeving voldoen? Wanneer komt er nou eigenlijk een punt dat de vergunning wordt ingetrokken?

De tweede vraag gaat over het bedrijf Orgamebo. Ook dit bedrijf ligt onder vuur, dat overtreedt regelmatig diverse wet en regelgeving doordat er strijd is met het bestemmingsplan, omgevingswet en milieuwetgeving, er zijn verschillende handhavingsverzoeken geweest. Die zijn niet gehonoreerd hebben wij begrepen. Wij willen graag weten waarom niet, en willen ook graag weten: we begrijpen dat GS al 2 maanden een gedoogbeschikking heeft verleend, hoe komt het dat er al twee keer aan gedoogbeschikking is verleend en dat er niet de reguliere procedure is afgewacht? Met name omdat, er zijn nog wel wat eisen binnen het gedoogbeleid gesteld over wanneer je een gedoogvergunning mag afgeven en in 2005 door de VROM-inspectie is de provincie Gelderland op de vingers getikt vanwege het gedoogbeleid. Het gedoogbeleid staat goed op papier maar in de praktijk blijken we het niet goed toe te passen. En het lijkt erop dat het misschien bij Orgamebo ook het geval is. Er mag alleen gedoogd worden als er heel duidelijk al staat dat ze aan de regels voldoen, en dat binnen een mum van tijd ze een vergunning kunnen krijgen. Als je al twee keer een gedoogbeschikking afgeeft... In hoeverre had je dan echt al zicht op dat dat wel verleend zou worden?

En daar is later de vraag bijgekomen: dit is in de krant gekomen, er is een informatie avond geweest en daar hebben buurtbewoners allerlei vragen gesteld en die hadden tot vorige week nog steeds geen antwoord gehad, dat ten eerste. Maar ook, zij waren niet op de hoogte gesteld, zeggen zij zelf, dat er weer een gedoogbeschikking is afgegeven.

De vragen gaan, wat is hier nou precies gebeurd. Er zijn heel veel klachten van omwonenden, en eigenlijk geldt dat in twee casussen, er zijn heel veel klachten van omwonenden rondom handhaving en gedogen en wij willen graag weten wat er precies aan de hand is.

Voorzitter: Gedeputeerde Scheffer, kunt u hier antwoord op geven?

Gedeputeerde: Ten aanzien van Bemmel: er zijn klachten binnengekomen, die zijn geregistreerd, die zijn ook doorgenomen want er is ook een gesprek met de biogascentrale over een plan van aanpak voor verbetering en dat is een normale werkwijze. Klachten leiden tot PvA voor verbetering en het intrekken van een vergunning is een buitengewoon zwaar middel, dat pas ingezet wordt als er geen plan van verbetering komt, het niet goed ingevoerd wordt of niet gerapporteerd wordt. Er is nu een traject van verbeteringsplan aanpak en de ondernemer krijgt de tijd, een tijd en een draaiboek om de verbetering door te voeren. Zolang dat niet afgerond is, dat traject, kan er geen sprake zijn van een ingrijpender maatregel.

Moulijn: Maar voorzitter, nu heb ik wel een vraag, want dit traject loopt al best lang, er zijn best al lang klachten over, hoe lang krijgt zo'n bedrijf dan de kans om het beter te doen? En ik heb gezien dat er allerlei meldingen waren maar omwonenden zeggen dat er veel meer meldingen waren en die komen niet in het systeem terecht, hoe zit dat?

Gedeputeerde: Mijn informatie zegt dat alle klachten in het systeem komen, maar op een gegeven moment, kijk... meer klachten over het zelfde hoeven niet tot gedragsverandering te leiden. De eerste klachten zijn al bepalend voor de actie die de omgevingsdienst in gang zet en dat bestaat er uit dat er een plan van aanpak is ingediend dat op 18 december 2017 met de omwonenden is gedeeld, dat plan wordt nu uitgevoerd.

Voorzitter: Is dat voldoende beantwoordt?

Moulijn: Ik blijf het een raar verhaal vinden dat omwonenden zeggen, het gaat hen er om dat met die meldingen ze laten zien hoe vaak er sprake is van met name geurhinder en dat die meldingen dan niet in het systeem komen daar moet iets mis zijn. Dus ik zou de gedeputeerde willen vragen om daar eens goed naar te kijken naar aanleiding van de klachten, dat dat regelmatig gebeurt, dat er meldingen niet in het systeem komen terwijl het juist belangrijk is voor de omwonenden om aan te geven hoe vaak zij geurhinder hebben.

Voorzitter: Dankuwel. Wilt u hierop reageren of zegt u dat ga ik uitzoeken en het komt eraan?

Gedeputeerde: Ik ga dat uitzoeken want meer informatie dan ik gezegd heb, heb ik niet. Als het om Orgamebo gaat, daar is het...

(...) Voorzitter, mag ik een procedure vraag? Was het niet logischer om hier schriftelijke vragen over te stellen? (...)

Voorzitter: Mevrouw Moulijn, wilt u daarop reageren?

Moulijn: Ja, dat had gekund, maar heel vaak is bij mondelinge rondvraag het zo dat het wel actueel is, want het speel nu, het prettig dat je nog door kunt vragen. Bij schriftelijke vragen moet je A langer wachten op een antwoord en B kun je niet makkelijk door vragen. Dus ik had zoiets van, het is een actuele kwestie, ik vind hem interessant om door te zetten en hij is vorige week heel snel ingediend nadat er informatie kwam van zowel omwonenden als van GS die ik nog niet helder vond omdat ze ook niet op elkaar, ja, niet met elkaar overeen kwamen, en dan vind ik onze controlerende taak belangrijk, om daar op in te gaan.

Voorzitter Maar ik heb begrepen dat gedeputeerde Scheffer u schriftelijk gaat beantwoorden?

Gedeputeerde: Ja voor de eerste vraag die hier niet ter plekke beantwoord kon worden. Voor de tweede vraag, wil ik even kort zijn, mijn notatie zegt dat de aanvraag passend is in de geldende milieunormen maar niet passend is binnen het bestemmingsplan dus hebben bij de gemeente op aangedrongen om snel te komen tot een wijziging van bestemmingsplan om deze activiteiten mogelijk te maken, en de gedoogbeschikking heeft dus enkel betrekking op de termijn tussen zeg maar de huidige situatie en het aannemen van bestemmingsplan en bij bestemmingsplan horen een normale inspraakprocedure en behandeling in de raad, en de raad zal daar 13 maart aanstaande over beslissen. Dus dat is een gedogen binnen het kader dat het werkelijk kan. Materieel kan, alleen er is geen bestemmingsplan voor. Dat bestemmingsplan moet komen.

Voorzitter: Mevrouw Moulijn?

Moulijn: Ja, deze kwestie vind ik belangrijk genoeg om verder op in te gaan dus ik zal verder schriftelijke vragen stellen over het gedoogbeleid in het algemeen, dit als voorbeeld, want we hebben nog een aantal casussen tevoorschijn gekregen waarbij ook het gedogen continu werd herhaald waarvan, maar de vraag is van, mag je dit zo maar zo vaak gedogen en dit gaat om een verlenging op een verlenging en we hebben dus nog een aantal voorbeelden dat het ook steeds verlengd wordt, gaan we dan niet te makkelijk gedogen en daar, maar dan zullen we er schriftelijke vragen over stellen.

Voorzitter: Dankuwel.

In het videoverslag van de vergadering kunt u de beantwoording terugluisteren:

https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20180228_2

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over kadernota omgevingsvisie

Lees verder

Mondelinge vragen mestvergister 7-3-2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer