Extra provin­ciale maat­re­gelen stik­stof­ver­laging


26 september 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Constaterende dat:

-PS op 24 januari 2018 tijdens een rondetafelgesprek zijn geïnformeerd over de zorgwekkende gevolgen van stikstofdepositie voor Gelderse natuurgebieden, met name op de droge zandgronden (https:/ Iwww.gelderland.nl/Griffienieuws/Rondetafelgesprek-stikstofdepositie.html) ;

-deze gevolgen er toe leiden dat de Gelderse natuur zonder aanvullende bescherming en aanvullende bronmaatregelen tegen stikstofdepositie achteruit zal blijven gaan;

-er uit de ingediende zienswijzen op de inpassingsplannen PAS (PS2018-536) opgemaakt kan worden dat er bij Gelderse burgers weinig begrip is voor ingrepen inhet landschap ten behoeve van natuurdoelen als er ogenschijnlijk niets gebeurt aan het beperken van emissies uit de landbouw (zeker als dit in de directe omgeving van het inpassingsplan is);

Overwegende dat:

-er naast nationale regelgeving op het gebied van bronmaatregelen en herstelmaatregelen ook regionaal dan wel provinciaal een extra inspanning gedaan kan worden om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen;

-de Programmatische Aanpak Stikstof juridisch onder vuur ligt;

  Verzoeken Gedeputeerde Staten

  -Provinciale Staten te informeren over de mogelijkheden die de provincie heeft om aanvullende beschermings- en emissiereducerende maatregelen te treffen en hiervoor scenario's op te stellen,

   en gaan over tot de orde van de dag

   Voor een toelichting op deze motie, zie Herstelplannen gaan door, stikstofuitstoot ook

   De motie is te vinden op de provinciale website


   Status

   Verworpen

   Voor

   PvdD, SP, GroenLinks

   Tegen

   VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

   Lees onze andere moties

   Ecologische verbinding Veluwe-Oostvaardersplassen

   Lees verder

   Aanvullende maatregelen PAS

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer