Herstel­plannen gaan door, stik­stof­uit­stoot ook


26 september 2018

De vijf inpassingsplannen voor natuurherstel waar we vorige week over bericht hebben zijn alle vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland. Gedeputeerde staten heeft een nadere toelichting gegeven over de maatregelen voor Stelkampsveld naar aanleiding van ons commentaar bij de commissievergadering van 12 september 2018. Ook voor de Partij voor de Dieren was dit voldoende om voor te stemmen. We blijven erbij dat naast natuurherstel, ook een verdere beperking van de stikstofuitstoot van levensbelang is voor het welslagen van het herstel. Om dat kracht bij te zetten hebben we twee moties ingediend, samen met SP en GroenLinks.

De toelichting van GS over Stelkampsveld

De maatregelen in Stelkampsveld behelzen onder andere het kappen van een flink deel van de bomen. Gedeputeerde Staten heeft verduidelijkt waarom dit nodig is. Voor het Stelkampsveld, dat een Natura 2000-gebied is, is het habitattype "natte heide-schraalgrasland" vastgesteld. Dit is een open gebied waar bomen niet in voorkomen. In het plan voor Stelkampsveld wordt daarom gesproken over "omvorming" van een deel van het huidige bos. De boskap maakt dus het ontwikkelen van een andere soort natuur mogelijk.

Toch twee moties

De Partij voor de Dieren blijft erbij dat het niet is uit te leggen aan inwoners dat er naast het gebied een stikstofbom -in de vorm van een varkenshouderij- ongemoeid wordt gelaten. Partij voor de Dieren Gelderland, SP en GroenLinks hebben daarom 2 moties ingediend. Ten eerste om het Rijk op te roepen om de stikstof uitstoot bij de bron, dus de veehouderij, aan te pakken. Ten tweede dat de provincie niet alleen herstelmaatregelen neemt, maar ook gaat werken aan een bronaanpak.

Hoewel de zorgen door het college gedeeld werden, zagen zij vooral problemen van de stikstofdepositie uit het Roergebied en Rotterdam en niet zozeer van de veehouderij. Daarom gaan zij nu eerst een onderzoek doen. Voor ons was dat niet genoeg. Er is al genoeg onderzoek gedaan! Wij moeten nú de stikstofuitstoot uit de landbouw fors zien te verminderen. Natuurherstelmaatregelen is een paracetamol, we moeten nu de veroorzakers van de enorme stikstofuitstoot keihard aanpakken voordat de natuur nog verder achteruit holt.

De moties zijn hier te vinden:

https://gelderland.stateninformatie.nl/…/Motie_18M61_aanvul…
https://gelderland.stateninformatie.nl/…/Motie_18M62_extra_…

Gerelateerd nieuws

Debat over kunstgras: gedeputeerde mag door, gedoogbeleid onder de loep

Op 26 september vond een stevig debat plaats over het gedoogbeleid van de provincie Gelderland naar aanleiding van de ZEMBL...

Lees verder

Geen wereldruiterspelen in Gelderland

De Partij voor de Dieren vindt, dat de provincie de pogingen om de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen moet stake...

Lees verder