Schriftelijke vervolgvragen Orgamebo

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum : 8 maart 2018

van : Karin Jeurink (PvdA), Paul Franssen (GL), Maaike Moulijn (PvdD)

onderwerp : Vervolgvragen Orgamebo

Inleiding

In de statenvergadering van 7 maart 2018 hebben Groen Links en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het proces rondom legaliseren van mestverwerkingsbedrijf Orgamebo in de gemeente Buren. De provincie heeft een Gedoogbeschikking afgegeven en een aantal maal verlengd. In de beantwoording van de mondelinge vragen gaf gedeputeerde aan dat er een aantal overtredingen geconstateerd zijn die niet geleid hebben tot het intrekken van de gedoogbeschikking ook al staat dat in ons eigen gedoogbeleid. Het gedogen gebeurt omdat Orgamebo zonder de daarvoor benodigde vergunning in bedrijf is op een locatie met een strijdige bestemming. 

1. In uw beantwoording gaf u aan mee te willen werken aan legalisering omdat uit milieuhygienisch oogpunt er geen bezwaren zijn op die locatie deze activiteiten uit te voeren.

2. Hoe verhoudt dit zich tot de milieu categorie 5.1 die aan de mestverwerking zijn toegekend?

3. Het ruimtelijk beleid van de provincie is er op gericht om nieuwe bedrijventerreinen te beperken en eerst bestaande locaties vol te bouwen voordat nieuwe toegevoegd worden. Hoe ziet u meewerken aan legalisatie van Orgamebo in dit licht?

4. Orgamebo heeft een gedoogbeschikking ontvangen nadat het al een aantal jaar illegaal op de locatie activiteiten uitvoerde. U geeft aan dat er een handhavingsverzoek is gedaan. Conform het gedoogbeleid had u op dat moment geen gedoogvergunning meer kunnen verlenen. Was het college zich hiervan bewust bij het verstrekken van de gedoogvergunning? Heeft het college sinds 2015 ook in andere gevallen een gedoogvergunning versterkt waar dat niet past binnen het gedoogbeleid? Zo ja, in welke gevallen was dit het geval?

5. In de gedoogbeschikking zijn voorwaarden opgenomen. Wat zijn de exacte voorwaarden? Er zijn inmiddels 3 maal overtredingen van de gedoogbeschikking geconstateerd. In beantwoording op de vraag gaf u aan dat dit geen aanleiding gaf om de gedoogbeschikking in te trekken en tot sluiting over te gaan omdat de overtreding direct ongedaan gemaakt kon worden. Bij de eerste overtreding is dit wellicht verdedigbaar. Maar er is tot 3 keer toe een overtreding geconstateerd o.a. naar aanleiding van klachten uit de omgeving. Hoe kan u tot 3 keer toe tot dezelfde conclusie komen?

6. In de beantwoording gaf u aan dat er volgens u geen verschil is bij het intrekken van een vergunning of het intrekken van een gedoogbeschikking. Er is een groot verschil en dat is dat het bedrijf illegaal met activiteiten is begonnen die niet op die locatie uitgevoerd mogen worden, die tot overlast voor de omgeving leiden en bewust gestart zijn. Bent u het met ons eens dat juist bij een gedoogbeschikking strenger opgetreden moet worden?

7. Hoe gaat u uw handhavingstrategie in de toekomst toepassen op dit bedrijf? Ook na eventuele legalisatie blijft GS bevoegd gezag en het bedrijf laat nu al zien zich niet aan voorschriften te houden. Wordt dat meegenomen in de toekomstige relatie?