Mede-inge­diende monde­linge vragen over een mest­ver­wer­kings­be­drijf in de gemeente Buren


Indiendatum: mrt. 2018

Het bedrijf Orgamebo aan de Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath beschikt niet over een omgevingsvergunning voor mestverwerking en de activiteiten passen niet binnen het bestemmingsplan. Het college van B&W van de gemeente Buren heeft aangegeven mee te willen werken aan een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom is op 10 mei 2017 is een gedoogbeschikking verleend door GS tot 1 december 2017. Op 29 november 2017 hebben GS een nieuwe gedoogbeschikking afgegeven, tot 1 december 2018. Gedogen kan in een overgangssituatie, wanneer handhaving niet in verhouding staat tot de geconstateerde overtreding en er concreet zicht is op legalisering van de situatie. De gemeente Buren heeft nog geen raadsbesluit genomen over het al dan niet geven van een verklaring van geen bedenkingen voor de benodigde bestemmingsplan wijziging, en er is nog geen bouwvergunning verleend voor diverse werkzaamheden die wel in uitvoering zijn. De classificatie van mestverwerking/korrelfabrieken is milieucategorie 5.1 volgens de Handreiking bedrijven en milieuzonering (VNG). Deze classificatie wordt voor mestverwerking uitsluitend bepaald door het geuraspect. Diverse omwonenden geven aan grote zorgen te hebben over de situatie.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college van mening dan een mestverwerkingsbedrijf (milieu categorie 5.1) beter gesitueerd zou zijn op een industrielocatie? Zo nee, waarom niet?

2. Is er een verplaatsing van het bedrijf aan de orde geweest op een zeker moment? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit scenario niet verder uitgewerkt?

3. Op welke manier zijn omwonenden betrokken bij het afgeven van de twee gedoogvergunningen? Zijn beide gedoogvergunningen openbaar gepubliceerd en zijn omwonenden die eerder bezwaar hebben gemaakt op de hoogste zijn gesteld van de tweede gedoogvergunning? Wanneer worden de bezwaren van omwonenden behandeld?

4. In de gedoogvergunning zijn voorwaarden opgenomen. Omwonenden geven aan dat deze niet (volledig) nageleefd worden en ze hierdoor extra hinder ondervinden. Hoe wordt er toezicht gehouden op de naleving van deze voorwaarden? Zijn er overtredingen geconstateerd en, zo ja, hoe wordt hierop gehandhaafd?

5. In 2005 stelt VROM dat de verlening van gedoogbeschikkingen door de provincie niet geschiet conform het beleid. Zo moet er concreet zicht op legalisering zijn en dient de gedoogperiode zo kort mogelijk te zijn en kan gedogen alleen als dit milieu-hychienisch verantwoord is. Is de verstrekking van de gedoogvergunningen voor de activiteiten van Orgamebo binnen het daarvoor geldende gedoogbeleid uitgevoerd?

Paul Hofman-Fransen, GroenLinks

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren


De beantwoording van de vragen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 juli 2018 kan hier bekeken worden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over natuurverbinding Flevoland / Oostvaardersplassen

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen Orgamebo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer