Motie Reptie­lengoot Pees­kesweg


13 juli 2009


Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2009

Onderwerp: PS2009-466 Voorstel honorering recessiemaatregelen van externe partijen.
Onderwerp: PS2009-441 Initiatiefvoorstel tot vaststelling en afrekening fractievergoeding 2008.


Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 juli 2009

Constaterende dat

• Vereniging Natuurmonumenten projectvoorstellen heeft ingediend voor projecten die direct uitvoerbaar zijn en betrekking hebben op sectoren waar na de zomer naar verwachting de re-cessie zal toeslaan;
• De projecten om niet nader omschreven redenen niet gehonoreerd zijn;
• Vele reptielen elk jaar worden overreden bij natuurgebied Bergherbos.

Verzoeken GS

• Tenminste een bijdrage te doen aan het voorgestelde project Reptielengoot Peeskesweg;
• De dekking te halen uit de terug te storen bijdrage van de fractievergoedingen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Proefdieren / Pieken in de Delta

Lees verder

Motie elektronische dienstverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer