Motie elek­tro­nische dienst­ver­lening


13 juli 2009

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2009
Onderwerp “Voorstel honorering recessiemaatregelen van externe partijen (PS2009-466)”

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 juli 2009
gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat:

· Voor Statenleden met een baan overdag het welhaast onmogelijk is het bij het Statenvoorstel “Voorstel honorering recessiemaatregelen van externe partijen (PS2009-466)” behorende overzicht van ingediende projecten te raadplegen, omdat dit alleen op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 kan, en omdat buiten deze uren de kast met de stukken die ter inzage in het informatiecentrum in Arnhem liggen op slot zit;

· Veel projectvoorstellen “elektronisch” (via mail) zijn ingediend;

· GS de dienstverlening via internet wil verbeteren;

verzoeken GS:

· Een volgende keer waar nodig aan indieners van subsidieaanvragen te vragen dat (zo mogelijk)
niet alleen op papier, maar ook via email te doen;

· De bestandjes van de aanvragen dan op het extranet van de provincie Gelderland te zetten,
zodat ze voor de statenleden van huis uit ’s avonds te raadplegen zijn;
en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Reptielengoot Peeskesweg

Lees verder

Motie Faunabeheerplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer