Schrif­te­lijke vragen over het maai­beleid langs provin­ciale wegen


Indiendatum: mei 2019

Afgelopen dagen ontving onze fractie meerdere klachten dat de in bloei staande bermen langs provinciale wegen (onder andere N348 en N781) tot op het zand afgemaaid waren. Ook waren er berichten op social media dat “geen bloemen, vlinders en rupsen gespaard” bleven[1].

Kruidenrijke, bloeiende bermen langs wegen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Waar de natuur door intensieve landbouwmethoden en verstedelijking steeds verder in de verdrukking komt vormen deze stroken een plek waar veel insectensoorten leven en waar vogels en kleine zoogdieren voedsel kunnen vinden. Dat betekent wel dat er met zorg gemaaid moet worden.

Vragen

  1. Hoe kan het dat bermen langs provinciale wegen midden in het voorjaar rigoureus gemaaid worden zonder oog voor de effecten op biodiversiteit ?
  1. De provincie beheert meer dan 1000 kilometer provinciale weg. Worden er ook nog delen van de provinciale wegennet ecologisch beheerd, en zo ja, kunt u op de kaart aangeven waar ?

  2. Hoe is het maaibeleid van de provincie, als er wel, en als er niet ecologische beheerd wordt ?

  3. Kunt u op de website van de provincie precies aangeven hoe het maaibeleid is ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://twitter.com/PatrickAJansen/status/1130511014389309445

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 4 jun. 2019

Vraag 1: Hoe kan het dat bermen langs provinciale wegen midden in het voorjaar rigoureus gemaaid worden zonder oog voor de effecten op biodiversiteit?

Antwoord:
Bloem-en kruidenrijke bermen zijn inderdaad belangrijk voor de biodiversiteit. Ons beleid is er dan ook op gericht om alle bermen ecologisch te beheren. Een deel van de bermen wordt bijvoorbeeld door ‘sinusmaaien’ gemaaid. Helaas is het maaien dit jaar op een aantal punten niet goed verlopen. Hierbij spelen een aantal redenen een rol. We hebben onze informatiestroom naar de aannemers gedigitaliseerd. Hierbij is het beheeradvies, zoals dat periodiek wordt opgesteld door een externe deskundige niet voldoende duidelijk geworden bij de aannemer. In dit beheeradvies wordt geïnventariseerd welke variatie aan plant en diersoorten in een berm voorkomt en wordt op basis van deze informatie een maaiperiode en maaifrequentie geadviseerd. Bij het opstellen van deze adviezen en voor de planning van de aannemers blijft het daarbij ook lastig in de planning rekening te houden met het feit dat er het ene jaar een vroeg, het andere jaar een laat voorjaar is. Daarnaast is helaas op een aantal plaatsen bij het maaien te laag gemaaid, terwijl ons beleid en contract aangeeft dat er minimaal 10 cm blijft staan. We zijn bezig om onze contracten met de aannemerij te bekijken hoe we hier beter op kunnen sturen.

Vraag 2: De provincie beheert meer dan 1000 kilometer provinciale weg. Worden er ook nog delen van het provinciale wegennet ecologisch beheerd, en zo ja, kunt u op de kaart aangeven waar?


Antwoord:
Zoals in vraag 1 is geantwoord: sinds 2007 doen wij bij al onze bermen aan ecologisch bermbeheer. Dit is ook te zien aan bermen langs provinciale wegen die al een grote soortenrijkdom vertonen.

Vraag 3: Hoe is het maaibeleid van de provincie, als er wel, en als er niet ecologische beheerd wordt?


Antwoord:
Zoals in antwoord 1 is aangegeven, worden alle bermen langs de provinciale wegen ecologisch beheerd. Tot circa 2016 werd voornamelijk gekeken naar welke planten voorkomen. De beheeradviezen en maaitijdstippen waren gericht op het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit op basis van planten. De laatste jaren onderzoeken we ook hoe we dit kunnen combineren met het belang van soorten planten voor insecten. In eerste instantie keken we daarbij vooral naar de bestuivers zoals de bijen. De ontwikkelingen gaan voort, het accent verschuift steeds meer naar alle insecten en hun relatie met planten én met hun rol in de keten als voedsel voor vogels. In september 2018 hebben we een Technische Briefing gehouden over dit onderwerp. Wij zijn bereid, indien u dat wenselijk vindt, om een herhaling hiervan met de nieuwste inzichten te organiseren. Een paar noemen we alvast:

Sinusmaaien is een heel recente "uitvinding" die we al voorzichtig toepassen en verder willen inzetten. (zie: https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/geen-dronken-loonwerker-maar-sinusmaaien-voor-vlinder-en-bijen~a73f1ace/). Het landelijk protocol Japanse Duizendknoop (=bedreiging biodiversiteit) is een recente die we moeten implementeren in de uitvoering van projecten. We zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van Kleurkeur. Dit is een keurmerk wat ontwikkeld wordt door de Vlinderstichting. https://projecten.tennet.eu/gr... en https://www.vlinderstichting.n... ) In onze bermen voeren we onderzoek uit (o.a. met WUR en vlinderstichting) naar de waarde van de bermen voor insecten en welk beheer daarvoor het beste is. Niet enkel bestuivers maar een breed scala aan insecten. We blijven aandacht houden voor nieuwe ontwikkelingen.

Vraag 4: Kunt u op de website van de provincie precies aangeven hoe het maaibeleid is?


Antwoord:
We ontvangen regelmatig vragen over ons maaibeleid. Recent hebben we onze voorlichting hierover opnieuw bekeken. Een webpagina is in voorbereiding en bij de start van het maaiseizoen gaan we actief hierover informeren, onder andere met onze nieuwsberichten. Via sociale media beantwoorden we momenteel de vragen zo uitvoerig mogelijk of we geven een mondelinge toelichting. Regelmatig plaatsen we ook artikelen hierover op onze website of in Gelderland Leeft.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer