Gelderland klimaat­recht­vaardig


Iedereen heeft recht op een leven op een gezonde Aarde. Er liggen geweldige kansen om aangenamer te wonen, ons vervoer te verbeteren, schone energie op te wekken en gezonder voedsel te produceren, binnen de draagkracht van de Aarde. Het verkleinen van de gehele provinciale voetafdruk is van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen gevaarlijke opwarming van de Aarde beperken door te bouwen aan een gezonde, toekomstbestendige samenleving, waarin vervuiling wordt belast en vergroening wordt beloond. Daarvoor is wel nodig dat de provincie zich richt op maatregelen om de bron van het probleem aan te pakken, in plaats van schijnoplossingen in te zetten en aan symptoombestrijding te doen. Daarnaast moet ingezet worden op een rechtvaardige aanpak van klimaatverandering. Klimaatvriendelijk leven wordt voor iedereen betaalbaar.

• Gelderland levert een maximale inspanning om de opwarming van de Aarde te beperken tot een bovengrens van 1,5 graad Celsius, conform het klimaatakkoord van Parijs. Uiterlijk in 2030 is Gelderland klimaatneutraal, daarna wordt zij klimaatpositief. Er komt een ambitieuzer Gelders Klimaatplan (GKP) inclusief begroting met concrete, afrekenbare tussendoelen over de emissie van broeikasgassen.

• Aanpak van broeikasgasemissies uit de landbouw is onderdeel van dit klimaatplan. De provincie neemt haar klimaatdoelstelling op in het omgevingsbeleid en geeft hieraan uitvoering in de Omgevingsverordening.

• Gelderland monitort jaarlijks de voortgang van klimaat- en biodiversiteitsdoelen, maakt een Klimaatbegroting en stimuleert burgerinitiatieven om klimaatoplossingen te versnellen.

• Natuurlijke, groene klimaatbuffers worden aangewezen ten behoeve van wateropvang, biodiversiteit, vasthouden van koolstof, tegengaan van hittestress en voorkomen van overstromingen. • Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren. Daarmee wordt onder andere ruim baan gegeven aan initiatieven die zorgen voor een milieu- en diervriendelijke verduurzaming van woningen (energieneutraal of -positief en gasloos). De provincie zorgt ervoor dat duurzaamheidssubsidies rechtvaardig worden verdeeld om klimaatarmoede tegen te gaan.

• Gelderland wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen, zoals schaliegas. Gelderland verbreekt de financiële banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.

• De provincie stopt met het faciliteren van het verbranden van houtige biomassa en het vergisten van dierlijke mest voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Dat soort biomassa wordt niet gesubsidieerd.

• Gelderland stelt duurzaamheidscriteria voor de verlening van subsidies en organisaties die investeringsbudget van de provincie ontvangen.

• De provincie investeert in maatregelen om de eiwittransitie te bevorderen.

• De provincie bevordert de aanleg van zoveel mogelijk groene walstroompunten voor de binnenvaart om zo de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen.

• Alle overheidsgebouwen van de provincie worden verduurzaamd tot minimaal energielabel A.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws