Gede­pu­teerde: "De Partij voor de Dieren gaat véél te ver"; en slappe nieuwe beleids­regels stikstof


statendag 11 december 2019

12 december 2019

De laatste statendag van 2019, op 11 december, stond in het teken van de nieuwe beleidsregels voor stikstof die door GS zijn vastgesteld naar aanleiding van het PAS-arrest van de Raad van State. Deze zijn aangepast nadat er vanuit de agrarische sector grootschalig protest op gang kwam. De regels zijn een stuk minder streng geworden. De provincie gaat niet actief op zoek naar onbenutte ruimte in stikstofvergunningen om deze weer in te nemen. Ook vindt onze fractie het een slechte zaak dat de volksvertegenwoordigers in provinciale staten telkens achter de feiten aan moeten lopen. Reden genoeg voor een interpellatieverzoek. Verder onder andere op de agenda: een informatiebijeenkomst over energieopwekking uit biomassa, mede geïnitieerd door Bart Kuijer van onze fractie, en het nieuwe beleid voor bomen en bos in Gelderland. Daar kreeg Dominique Schön de toezegging van de gedeputeerde dat er goed gemonitord gaat worden op basis van cijfers. Ons aanhoudend hameren op het gebruiken van indicatoren begint vrucht af te werpen. Al vond de gedeputeerde dat we veel te ver gingen met onze wensen.


Stikstof: wat houdt de provincie nu eigenlijk tegen om onbenutte ruimte in vergunningen terug te nemen?

In de ochtend gaven ambtenaren van de provincie een presentatie over de nieuwe beleidsregels voor vergunningaanvragen waarbij stikstofuitstoot een rol speelt. Benadrukt werd dat ze bedoeld zijn om "juridisch houdbare" vergunningen af te geven, niet zozeer om de zo hard nodige reductie van stikstofuitstoot te realiseren. Aan échte maatregelen voor stikstofreductie wordt de komende maanden landelijk en in de provincie gewerkt. De beleidsregels zijn bedoeld om "salderen" mogelijk te maken, dit is het verrekenen van stikstof-emissierechten tussen een ingeleverde en een nieuwe vergunning. Als het om verrekening gaat waarbij twee bedrijven zijn betrokken, moet 30% van het recht om stikstof uit te stoten worden ingeleverd. In sommige gevallen kan dit afroompercentage ook hoger uitvallen. Zo kan de stikstofdepositie op kwetsbare natuur volgens Gedeputeerde Staten toch iets afnemen.

Aan bestaande vergunningen wordt echter niet getornd, en dat maakt deze regels slapper dan de eerdere versie van november. De Partij voor de Dieren wil dat dit wel gaat gebeuren. In de huidige vergunningen staat immers, dat deze binnen twee jaar moeten zijn benut. Dit is een grondslag om de onbenutte ruimte in te nemen. Gedeputeerde Staten is echter van mening dat dit niet mogelijk is omdat deze tweejaarstermijn is vastgelegd in de oude regels, die van het PAS, die niet meer bestaat. GS wil hier dan ook geen werk van maken. Het vaststellen van beleidsregels die een uitwerking zijn van landelijke wetten en regels is de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten heeft hier in principe geen rol in.

Kwetsbare natuur is niet gebaat bij slappere regels. Kleinschalige bedrijven met een beperkte vergunning worden benadeeld ten gunste van megabedrijven die zichzelf een ruim zittende jas hebben aangemeten en rustig door kunnen gaan met stikstof uitstoten. Gezegd wordt dat deze regels innovaties voor verminderde uitstoot niet afstraffen. Dat betekent meestal meer gesloten stallen met meer opgesloten dieren. De Partij voor de Dieren heeft er grote moeite mee dat Provinciale Staten bij dit zo belangrijke onderwerp zo goed als buiten spel stond en pas achteraf kennis kon nemen van de nieuwe regels en de argumenten die eraan ten grondslag liggen. In een interpellatiedebat 's middags heeft Luuk van der Veer Gedeputeerde Drenth hierover ondervraagd. Deze wilde niet ingaan op de uitnodiging om in het vervolg beter over dit soort belangrijke kwesties met PS te communiceren en van gedachten te wisselen. De meerderheid van Provinciale Staten vond dit geen probleem.

Biomassa: niet alleen houtstook, maar ook mestvergisters onder het vergrootglas

Mede naar aanleiding van de oprichting van de biomassaketel van Veolia in Arnhem, waarbij de provincie middels een aantal omgevingsvergunningen betrokken was, hebben Provinciale Staten besloten om twee "rondetafelgesprekken" te organiseren over energieopwekking uit biomassa. Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de technische aspecten hiervan. Onze eigen fractievolger Bart Kuijer was één van de initiatiefnemers. Hij heeft er op toegezien dat er voldoende aandacht is voor de ecologie en dat ook mestvergisting op de agenda staat. In maart volgt een tweede bijeenkomst waarbij maatschappelijke organisaties en belanghebbenden aan het woord zullen komen.

Bomen en bos: 2/3 van het Gelders bos natuurvolgend beheren

Gedeputeerde Staten wil het beleid voor bomen en bos in Gelderland herzien. En dan álle bomen en bos. Dus zowel bomen langs provinciale wegen als bomen in Natura 2000-gebied als bomen in productiebossen. GS willen in het voorjaar met een startnotitie komen en hebben daarom gevraagd om aanwijzingen waar het heen moet met het bomen- en bosbeleid. Namens de Partij voor de Dieren heeft fractievolger Dominique Schön meegegeven dat we willen dat 2/3 van het bos in Gelderland natuurvolgend beheerd zal gaan worden. Dat de bomen langs 1100 km provinciale wegen in 1100 km natuurstrook komen te staan. Dat 80 kilometer per uur niet heilig mag zijn als daarmee bomenkap voorkomen kan worden. Dat de gedeputeerde een goed afwegingskader maakt om te kunnen kiezen tussen maatregelen met verschillende effecten op biodiversiteit en klimaat. En dat er beleid geformuleerd wordt dat controleerbaar is. Dat er dus een goede nulmeting komt van de toestand van het bos nu. En dat er meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Gedeputeerde Drenth vond dat allemaal veel te ver gaan. Dat zien we dan maar als compliment aan onze fractie! Maar hij wilde wel toezeggen dat er een zo objectief mogelijke nulmeting komt en dat er gestuurd zal worden op meetbare resultaten. Waarvan akte.