Amen­dement Aanvullend Gelders beleid voor verkleinen van het aantal land­bouw­dieren


28 februari 2021

Op voorstel PS2020-871 "Beleidsprogramma Klimaat"


De indiener stelt voor het Beleidsprogramma Klimaat als volgt te wijzigen:

  • Onder “Dit is onze aanpak”, “Klimaatmaatregelen Landbouw en landgebruik”, pagina 5, onder het punt “Stimuleren van mest- en eiwittransitie;” toe te voegen;

    “Verkleinen van het aantal landbouwdieren;”


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Toelichting:
De belangrijkste maatregel voor klimaatmitigatie binnen de landbouw is het verkleinen van het aantal landbouwdieren.[1] In het Klimaatplan wordt in dat kader gerefereerd naar de landelijke saneringsregelingen. Kijkend naar de koppelkansen (een criterium voor selectie, prioritering en programmering van de klimaatmaatregelen) – de stikstofproblematiek, volksgezondheid, ruimtegebruik en dierenwelzijn – ligt Gelders beleid op het vlak van sanering van de veehouderij voor de hand, als aanvullend beleid op de landelijke regelingen, dat dieper en breder wordt ingezet dan de reeds bestaande aankoopregeling kalverhouderijen.

_______________________

[1] Zie onder andere het Rapport van Urgenda omtrent het Gelderse Intensiveringspakket voor 55% reductie: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8445354/1


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, FVD, PvdA, PVV, SGP, VVD