Amen­dement Concrete invulling van streven naar 50% lokaal eigendom


28 februari 2021

Op voorstel PS2020-755 "Rapport van Rekenkamer Oost-Nederland over draagvlak hernieuwbare energie"


De indiener stelt voor het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

“1. De aanbeveling aan PS over te nemen:
1.1. Neem in het beleid op hoe u binnen de provinciale bevoegdheden wilt streven naar 50% lokaal eigendom.”


te wijzigen in

“1. GS te verzoeken een voorstel aan PS voor te leggen met een voorkeursvariant over hoe binnen de provinciale bevoegdheden het beste naar 50% lokaal eigendom kan worden gestreefd.”

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Celine Berserik
GroenLinks

Rita Braam
D66


Toelichting:
Besluitpunt 1 bepaalt met de huidige formulering enkel dat we in het beleid opnemen hoe we willen streven naar 50% lokaal eigendom, maar niet wat de daadwerkelijke invulling daarvan is. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar met dit besluit maken we daarin geen keuze.
Om hierover toch een besluit te kunnen nemen, vragen we met dit amendement aan GS hierover met een voorstel te komen. PS kunnen daarna een besluit nemen over het voorstel van GS.
Het alternatief – indien dit amendement niet wordt aangenomen – is dat PS met een initiatiefvoorstel komen over de invulling van het streven naar 50% lokaal eigendom. Ons inziens ligt het voor de hand om GS te vragen een voorstel te doen.


Status

Aangenomen

Voor

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD

Tegen

FVD, PVV