Provincie moet werk maken van de klimaat­doel­stel­lingen


Begroting 2020 (deel 1)

30 oktober 2019

Zoals ieder jaar weer veel mooie woorden in de provinciale begroting voor het volgende jaar, maar of de nieuwe coalitie echt laat zien dat ze werk maakt van klimaatdoelstellingen, dat ze dierenwelzijn, natuur en de stikstofproblematiek serieus nemen is nog niet duidelijk. Op de Statendag van 30 oktober 2019 is de begroting voor 2020 met het college van GS besproken, opdat de politieke partijen zich een oordeel kunnen vormen. Op 13 november is de behandeling van de begroting in Provinciale Staten. We zullen zien of dan aan de zorgen en wensen van de Partij voor de Dieren tegemoetgekomen wordt.

Klimaat: inzetten op circulair en op energiebesparing om doelen te halen. Niet tegen het klimaatbeleid in investeren.

We hebben onder andere onze zorgen uitgesproken dat de ambitie om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren niet gehaald gaat worden. Er wordt veel in geinvesteerd, maar ondertussen gaat er ook veel geld naar programma’s die juist meer CO2-uitstoot tot gevolg hebben. Zo gaan we de klimaatdoelen niet bereiken!

Een uitwerking van het landelijke klimaatakkoord vindt plaats in de zogenaamde “regionale energiestrategieën”. Deze “RES-sen”, plannen van groepjes gemeenten in samenwerking met de provincie, moeten in het voorjaar van 2020 een totaal bod opleveren voor het opwekken van 35 terawattuur aan duurzame energie. De Partij voor de Dieren mist in de voornemens tot nu toe een expliciete inzet op energiebesparing: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. En verder komt het aan op de realisatie: mooie beloftes alleen zijn niet genoeg.

Van Gedeputeerde Van der Meer (energietransitie) wilden we ook weten welke conclusies hij trekt uit het nieuws dat onderzoek, in opdracht van het kabinet, uitwijst dat biomassa als brandstof tot meer uitstoot leidt dan kolen en gas. Ondanks deze zoveelste constatering dat het verbranden van hout ingaat tegen onze klimaatdoelstellingen, zetten Gedeputeerde Staten het stimuleren van energie uit biomassa gewoon voort.

Het realiseren van een circulaire economie is mede noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. We hebben bij Gedeputeerde Van der Wal benadrukt dat het ambitieniveau wat dat betreft omhoog moet.

Geld voor wildopvang en zorg voor zwerfkatten. Biodiversiteit: geoormerkt geld wordt elders besteed

We hebben de gedeputeerde gevraagd om een bijdrage voor wildopvang, al was het alleen al voor de dieren die op provinciale wegen aangereden worden, en voor een programma om zwerfkatten te steriliseren en op te vangen, om te voorkomen dat ze net als in andere provincies geschoten gaan worden. Ook heeft de fractie kritiek op het feit dat met de 7,5 miljoen die in 2017 beschikbaar was gesteld voor herstel van biodiversiteit en landschap nog niets is gedaan, en dat het geld ondertussen voor andere doelen wordt ingezet.

Begroten: niet alleen in Euro’s, en graag een beetje duidelijker

De fractie vindt dat er niet alleen begroting zou moeten zijn voor de financiën van de provincie, maar juist ook voor andere schaarse zaken, zoals ruimte en schone lucht. Want: “wat heb je aan geld als de ijskap smelt?” Verder hebben we duidelijk gemaakt dat de kwaliteit van de begroting onvoldoende is. De begroting voldoet niet aan de Europese normen voor toegankelijkheid en is veel te vaag over de doelen die de coalitie wil bereiken.

Grondwetswijziging: werkwijze Eerste Kamerverkiezingen niet veranderen

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft gevraagd hoe de Statenleden denken over het voorstel om de Eerste Kamer op een andere manier te kiezen, namelijk om de drie jaar de helft, zoals het tot 1983 werd gedaan. Wat ons betreft is dat een slecht voorstel. Het is ingewikkeld en de drempel voor beginnende partijen om in de Eerste Kamer te komen wordt hoger. Het landelijk bestuur is meer gebaat bij transparatie, eerlijkheid en duidelijkheid dan bij gesleutel aan het kiessysteem van de Eerste Kamer.

Stikstofregels: stevige maatregelen niet meer uitstellen

Aan het eind van de dag was er nog een debat over de stikstofregels. De vragen die we er eerder over hadden ingediend [link] waren nog niet beantwoord. De problemen in de natuur door met name de ammoniakuitstoot uit de intensieve veehouderij zijn al tientallen jaren bekend. De Partij voor de Dieren heeft er al vele malen aandacht voor gevraagd. Het kan nu toch geen verrassing zijn dat er stevige maatregelen nodig zijn? Het is dan ook onbegrijpelijk dat er fracties waren die in dit debat pleitten voor het schrappen van natuurgebieden. Gelukkig dat Gedeputeerde Drenth de nieuwe beleidsregels niet heeft laten intrekken na de boerenprotesten, maar ze alleen heeft opgeschort. Maar ondertussen is er nog steeds geen duidelijkheid hoe het broodnodige natuurherstel nu moet gaan plaatsvinden.

verder naar deel 2 van de begrotingsbehandeling

Gerelateerd nieuws

“Aantrekken toeristen mag wel een tandje lager”

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de groeiende toeristische druk op de Gelderse natuur en leefbaarheid. De partij st...

Lees verder

Geld voor biodiversiteit besteed aan andere doelen; wasbeer krijgt de rekening

Op 13 november 2019 is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom te...

Lees verder