Motie Extra inzet op thuis­werken


8 juli 2020

Provinviale Staten in vergadering bijeen op 8 juli 2020

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

• ondanks dat er de komende jaren sprake is van een economische recessie (door de COVID-19 crisis), over de lange termijn toch een groei van verplaatsingen wordt verwacht;

• mobiliteit de enige categorie is waarvan de CO2-emissies de laatste decennia zijn toegenomen, en voor bijna een derde bijdraagt aan de totale CO2-emissie in Gelderland;

• mobiliteit een categorie is die ook bijdraagt aan de te hoge stikstofdepositie in Gelderland;

• er dus belangrijke redenen zijn om substantieel in te zetten op het verminderen van vervoersbewegingen in Gelderland;

• Minister Van Nieuwenhuizen (l&W) van thuiswerken de nieuwe standaard wil maken;

overwegende dat

• Gelderlanders sinds de COVID-19-lockdown in veel grotere mate thuiswerken, en dat deels ook na de lockdown zullen blijven doen;

• thuiswerken de druk op de Gelderse autowegen verlaagt;

• thuiswerken de emissies (CO2, NOx, fijnstof) van mobiliteit verlagen, en op deze wijze bijdraagt aan betreffende Gelderse ambities;

verzoeken GS

• maximaal gebruik te maken van het momentum dat thuiswerken nu heeft, door de COVID-19-crisis;

• proactief en substantieel in te zetten op zoveel mogelijk thuiswerken na de lockdown, met het doel serieus bij te dragen aan vermindering van de druk op, en de uitstoot vanaf, de Gelderse wegen;

• hierover in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven, en hierover in gesprek te gaan met de minister van l&W om initiatieven op dit vlak te coördineren;

• PS regelmatig te informeren over de inspanningen om thuiswerken te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse evaluatie tijdens de begrotingsbehandeling

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50plus, FVD