Motie Geen extra asfalt tot gevolgen COVID-19-crisis voor door­stroming duidelijk zijn


8 juli 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 juli 2020

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

• Gelderlanders sinds de COVID-19-lockdown in veel grotere mate thuiswerken, en dat deels ook na de lockdown zullen blijven doen, waardoor de druk op de Gelderse autowegen minder groot zal zijn dan voor de COVID-19-crisis werd verwacht;

• er mobiliteitsprojecten op stapel staan die de doorstroming van bepaalde verbindingen zouden moeten optimaliseren, waarbij nog is uitgegaan van verkeerssituaties van vóór de COVID-19-crisis, die na de COVID-19-crisis wellicht niet nodig blijken te zijn;

• er veel middelen zijn gemoeid met deze mobiliteitsprojecten, zoals honderden miljoenen euro voor doortrekking van de A15, die goed besteed kunnen worden aan andere mobiliteitsprojecten;

constaterende dat

• extra asfalt de drukte op de wegen op den duur niet zal doen verminderen, gezien de wet van behoud van reistijd en verplaatsingen (BREVER-wet);

verzoeken GS

• mobiliteitsprojecten, waarmee meer asfalt voor gemotoriseerd verkeer is gemoeid, uit te stellen tot bekend is wat de daadwerkelijke effecten van de COVlD-19-crisis zijn op de doorstroming in het mobiliteitsnetwerk;

• over deze mobiliteitsprojecten opnieuw te besluiten indien is gebleken dat de COVID-19-crisis voor een ander verkeersbeeld heeft gezorgd dan waar voor de COVID-19-crisis vanuit is gegaan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Maurits Gemmink
SP


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50plus, FVD