Schoon verkeer en sterk openbaar vervoer


De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. We zetten in op sneller, toegankelijk en comfortabeler openbaar vervoer, minder wegverkeer en minder vliegen. De provincie gebruikt haar invloed om te stimuleren dat de voetganger prioriteit krijgt, dan de fietser, dan het openbaar vervoer, en daarna pas gemotoriseerde voertuigen. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met mensen met een functiebeperking. Door in te zetten op schoon verkeer en sterk openbaar vervoer sparen we het milieu en gaan we klimaatverandering tegen.

• De provincie investeert in veilige wandel-, fiets- en snelfietspaden.

• Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het is zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto.

• Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, onder andere door het aanmoedigen van het gebruik van (elektrische) fietsen. Flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd, ook bevordert de provincie lokale werkhubs.

• Al het openbaar vervoer, inclusief regionale spoorlijnen als de RegioExpres, en de voertuigen van de provincie zijn uiterlijk in 2030 emissievrij.

• Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk en alle bussen zijn 100% duurzaam aangedreven.

• De provincie heft maximaal wegenbelasting via opcenten. De opbrengsten worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame vormen van vervoer.

• Gelderland zet zich in voor betaalbare, duurzame en snelle nationale en internationale treinverbindingen.

• Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet verbreed. Het aantal wegen door natuurgebieden wordt verminderd.

• De provincie zorgt voor snellere routes voor bus en regiotaxi’s, stimuleert aparte busbanen, ook in de steden, en verzorgt voorrang voor bus en regiotaxi’s bij files en knelpunten.

• Gelderland zorgt samen met gemeentes voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen.

• De provincie stimuleert innovatief gebruik van vervoer, zoals elektrische deelauto’s en deelfietsen.

• Verkeersongevallen en dodelijke slachtoffers onder mensen en dieren op provinciale wegen worden teruggedrongen. Daarvoor worden instrumenten zoals snelheidsverlagingen, aangepaste weginrichtingen en innovatieve technieken ingezet.

• De provincie zet in op krimp van de luchtvaart. Laagvliegroutes worden niet geaccepteerd en de provincie spreekt zich uit tegen de komst van nieuwe aanvliegroutes over Gelderland.

• Luchthaven Teuge wordt gesloten. Ook blijft de provincie zich verzetten tegen de toekomstige opening van Lelystad Airport.

• De provincie legt recreatieluchtvaart, inclusief pleziervluchten en parachutespringen, aan banden.

• Voor de binnenvaart komt er een einde aan het varend ontgassen en lozen van afval.