Schrif­te­lijke vragen over Witte vlekken in Apeldoorn door 1e vervoerplan OV concessie IJssel-Vecht


Indiendatum: jun. 2020

In Apeldoorn zijn zorgen geuit over het RRReis vervoerplan 2021. De gehele stadslijn in Ugchelen wordt opgeheven, en elders in de gemeente verdwijnen ook bushaltes. Voor kwetsbare reizigers heeft het serieuze negatieve gevolgen, dat zij grotere afstanden moeten afleggen om een bushalte te bereiken. Voor sommige mensen is dit een (noodzakelijke) reden om (vaker) thuis te blijven, met nare gevolgen voor hun sociale leven.

In uw Statenbrief van 2 juni jl. geeft u aan over het probleem van de witte vlekken:

“Met de gemeente en provincie Gelderland onderzoeken we hoe het bestaande OV Vangnet hier in rol in kan spelen en/of andere aanbieders van mobiliteit deze vraag kunnen opvullen. We proberen hierbij boven water te krijgen welke mensen en hoeveel mensen er nu te maken krijgen met een langere afstand tot een OV halte. Deze data zijn nu beschikbaar. Met deze informatie zijn we aan het kijken wat andere mobiliteit kan betekenen in deze “witte” vlekken, dus delen van de wijk waarbij de halte verder weg ligt dan 10 minuten lopen (= ongeveer 800 meter). Het OV Vangnet is een mogelijkheid maar b.v. ook het Mobuur vervoer in de wijk, welke al rijdt in een paar wijken van Apeldoorn. Mobuur is een initiatief van wijkbewoners en past in het streven nieuwe vormen van vervoer te vinden. Eind mei/begin juni is het volgende overleg hierover. Dit is overigens geen onderdeel dat in het vervoerplan thuis hoort.”

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Wat zijn de uitkomsten van het overleg dat u eind mei/begin juni had?

2. Wat kunnen we concreet verstaan onder “[we zijn] aan het kijken wat andere mobiliteit kan betekenen in deze ‘witte’ vlekken”?

3. Is het ontstaan van nieuwe witte vlekken, wat u betreft, in lijn met de ter vaststelling voorliggende Visie voor een bereikbaar Gelderland?

4. Klopt het dat de inzet van Mobuur is beperkt (op verzoek van de gemeente)?

5. Is het vervangen van OV-lijnen door initiatieven van wijkbewoners (zoals Mobuur), wat u betreft, in lijn met de ter vaststelling voorliggende Visie voor een bereikbaar Gelderland?

6. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag; hoe kunnen we als provincie garant staan voor de continuïteit van de betreffende lijnen, als die alleen worden ingevuld door initiatieven van wijkbewoners?

7. Bent u bereid u in overleg met de gemeente Apeldoorn te zoeken naar volwaardige alternatieven voor de witte vlekken die nu ontstaan en bent u bereid dit ook financieel te faciliteren, door initiatieven van wijkbewoners, zoals Mobuur, benodigde subsidie te verlenen?

Lester van der Pluijm
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Hans van Ark
Lid Provinciale Staten van Gelderland
CDA

Maurits Gemmink
Lid Provinciale Staten van Gelderland
SP

Indiendatum: jun. 2020
Antwoorddatum: 8 jul. 2020

Vraag 1:
Wat zijn de uitkomsten van het overleg dat u eind mei/begin juni had?


Antwoord:
Er zijn verschillende uitkomsten te benoemen van het overleg tussen de gemeente, Cleantech regio, PlusOV, provincie Gelderland en Keolis:

• Aan de hand van de analyse van Keolis blijkt, dat de mogelijk negatieve effecten van wegvallende lijnen is waar te nemen voor een beperkte groep reizigers. De provincie heeft op basis van deze analyse ook een inschatting gemaakt, hoeveel reizigers mogelijk gebruik zullen maken van andere mobiliteitsvormen zoals het ov-vangnet en/of Mobuur. Inmiddels is de situatie gewijzigd naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht;

• Er is afgesproken dat er een overleg plaats zal vinden met Mobuur. Inmiddels heeft op 22 juni 2020 een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, Mobuur en ons om te kijken welke rol Mobuur wel of niet kan of wil vervullen in wijken met wegvallende stadslijnen. Samen met de gemeente Apeldoorn en Cleantech regio blijven wij ook na dit overleg verkennen, of en hoe Mobuur daadwerkelijk bij kan dragen aan een deel van de oplossing. Inmiddels is de situatie gewijzigd naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht;

• Het ov-vangnet is al wel een prima systeem om een vervoervraag op te vangen. Wij hebben het ov-vangnet deeltaxivervoer in de Cleantech regio gemandateerd aan PlusOV. Het ovvangnet vervoer wordt verzorgd door deeltaxi’s. Het is vraagafhankelijk deur tot deur vervoer, bedoeld als voor- en natransport voor het openbaar vervoer;

• PlusOV heeft dit vervoer ondergebracht in hun regiotaxi vervoersysteem dat als volgt is vormgegeven:
-1% (2019) is ov-vangnet vervoer blijkt uit onze gegevens. Het ov-vangnet is een wettelijke bevoegdheid van ons, dat wij volledig financieren. Alle reizigers kunnen er gebruik van maken. Tot 2021 is het ov-vangnet theoretisch nog niet toegankelijk voor rolstoelreizigers, al lossen de regiotaxisystemen dit in de praktijk wel praktisch op. Daar zijn wij blij mee. Per 2021 is het ov-vangnet officieel inclusief, dus kunnen rolstoelbussen worden ingezet voor reizigers met een beperking. Gemiddeld is het Gelderse ov-vangnet percentage 4% van het
totale Gelderse regiotaxivervoer;
-99% (2019) is doelgroepenvervoer, vooral Wmo-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning) en leerlingenvervoer. Het doelgroepenvervoer is een wettelijke taak van gemeenten, dat gemeenten financieren. Tot 2024 ontvangen zij van ons wel een subsidiebijdrage. Doelgroepenvervoer is opgezet voor reizigers die geen gebruik kunnen of mogen maken van het openbaar vervoer. Een gemeentelijke indicatie is hiervoor vereist.

• Gemeente, regio en wij hebben aan PlusOV gevraagd, om minimaal in de betreffende Apeldoornse wijken meer bekendheid te geven aan het ov-vangnet. PlusOV voert het ovvangnet uit onder provinciaal mandaat, waarbij de huidige overeenkomst loopt tot 2022. Over een geoptimaliseerd ov-vangnet per 1 januari 2022 zijn wij nog met de Gelderse regio’s en het ROCOV in overleg;

• Kwetsbare reizigers met bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking, kunnen nu en straks een beroep doen op een gemeentelijke (Wmo-)indicatiestelling voor het doelgroepenvervoer. De nadere uitwerking staat nu stil in afwachting van de ontwikkelingen rond de concessie IJsselVecht.

Vraag 2:
Wat kunnen we concreet verstaan onder “[we zijn] aan het kijken wat andere mobiliteit kan betekenen in deze ‘witte’ vlekken”?


Antwoord:
Door het voornemen tot intrekking van de concessie IJssel-Vecht is het niet mogelijk om deze vraag te beantwoorden. Dit hangt samen met hoe het definitieve besluit wordt. Wij informeren u op de gebruikelijk wijze over de voortgang in dit dossier.

Vraag 3:
Is het ontstaan van nieuwe witte vlekken, wat u betreft, in lijn met de ter vaststelling voorliggende Visie voor een bereikbaar Gelderland?


Antwoord:
Mogelijke negatieve effecten van het vervallen van een slecht of matig gebruikte stadslijn, worden in hetzelfde concessiegebied gecompenseerd door het versterken van andere lijnen en realisatie van meer hoogwaardig ov (HOV). Hier worden de vrijgevallen middelen voor ingezet. Daar waar er witte plekken ontstaan is er nu ov-vangnet. We werken aan een versterking van dit systeem. Hierover hebben we u onlangs geïnformeerd.

Vraag 4:
Klopt het dat de inzet van Mobuur is beperkt (op verzoek van de gemeente)?


Antwoord:
We hebben Mobuur via een subsidie op weg geholpen, net zoals de gemeente. De gemeente geeft aan dat zij aan die bijdrage voorwaarden hebben gesteld, zodat Mobuur niet in andere Apeldoornse wijken gaat rijden. Dat zou namelijk concurrerend kunnen zijn met het ov (zoals de stadlijnen) en het commerciële taxivervoer. Bij het vervallen van een stadslijn in een bepaalde wijk, zou de gemeente Apeldoorn in overweging kunnen nemen, om de voorwaarden te versoepelen of weg te nemen voor de wijken waar het ov wegvalt. Zoals eerder omschreven blijft het nog wel de vraag, of en hoe Mobuur daadwerkelijk bij kan dragen aan eventueel nodige oplossing voor de toekomst.

Vraag 5:
Is het vervangen van OV-lijnen door initiatieven van wijkbewoners (zoals Mobuur), wat u betreft, in lijn met de ter vaststelling voorliggende Visie voor een bereikbaar Gelderland?


Antwoord:
Jazeker. De verantwoordelijkheid voor het vervoer buiten het ov om, ligt niet bij één partij. Dit in tegensteling tot het ov, dat vanuit een wettelijke taak bij een concessieverlener ligt.
• Commerciële partijen kunnen diensten aanbieden, denk aan deelmobiliteit en commercieel taxivervoer;
• De gemeente en regio ook, kijk naar het doelgroepenvervoer PlusOV (wettelijke taak) en Mobuur;
• Wij hebben een wettelijke bevoegdheid om deeltaxivervoer uit te mogen voeren. Daarom hebben wij het ov-vangnet tot 2022 gemandateerd aan de Cleantech regio (PlusOV) en betalen wij dat vervoer volledig. Het ov-vangnet is bedoeld als voor- en natransport ov.
Het is per direct geschikt om een kleine vervoervraag op te vangen als de reguliere bus vervalt.

Vraag 6:
Indien ‘ja’ op voorgaande vraag; hoe kunnen we als provincie garant staan voor de continuïteit van de betreffende lijnen, als die alleen worden ingevuld door initiatieven van wijkbewoners?


Antwoord:
Initiatieven zoals Mobuur zijn van harte welkom als voorbeeld van initiatieven door derden. Daarom hebben de gemeente en wij een subsidie verleend. Doel van onze startsubsidie aan PlusOV ten behoeve van Mobuur is, dat het initiatief na de opstartfase op eigen benen kan staan. We kennen geen exploitatiesubsidies voor initiatieven zoals Mobuur, dus hebben we geen invloed op de continuïteit van dergelijke initiatieven. Wellicht dat de gemeente of regio hier wel iets in kan betekenen. Wel hebben we invloed op het door ons geïnitieerde ov-vangnet, een systeem dat garantie biedt qua continuïteit. Per 2022 willen wij een verbeterd ov-vangnet gaan organiseren dat meer inclusief is (rolstoeltoegankelijk), beter betaalbaar, schoner en beter de verbinding maakt tussen het ov en het doelgroepenvervoer.

Vraag 7:
Bent u bereid in overleg met de gemeente Apeldoorn te zoeken naar volwaardige alternatieven voor de witte vlekken die nu ontstaan en bent u bereid dit ook financieel te faciliteren, door initiatieven van wijkbewoners, zoals Mobuur, benodigde subsidie te verlenen?


Antwoord:
In verband met het voornemen tot intrekken van de concessie IJssel-Vecht kunnen we deze vraag nu niet beantwoorden.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.