Motie mobi­li­teits­con­venant Wage­ningen


27 september 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 september 2017,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat:

  • De oplossing rond de bereikbaarheidsproblematiek in en rond Wageningen op dit moment vooral wordt gezocht in realisering van een rondweg / rondje Campus;
  • Er tot op heden onvoldoende is gezocht naar een breed mobiliteitsplan waarin ondernemers, instellingen, onderwijs en gemeente gezamenlijk optrekken;
  • De gemeenteraad van Wageningen op 3 juli jl. een motie heeft aangenomen die het Wageningse College van B&W oproept om in samenwerking met de provincie, werkgevers en gemeenten tot een mobiliteitsconvenant te komen voor de regio FoodValley;

van mening zijnde dat:

  • Het stiltegebied Binnenveld, zoals deze is vastgelegd in de omgevingsvisie, te respecteren;
  • De bereikbaarheid van Wageningen regionaal moet worden bekeken,
  • Om Wageningen op een duurzame wijze bereikbaar te houdne samenwerking tussen gemeenten, provincies en werkgevers noodzakelijk is,
  • Een mobiliteitsplan een bijdrage levert aan een diversiteit aan mobiliteit oplossingen voor alle verkeersdeelnemers;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Het initiatief van de gemeenteraad van Wageningen te ondersteunen en te komen tot een mobiliteitsconventant tussen provincie(s), gemeenten en werkgevers in de regio FoodValley of een andere daarvoor geschikte regio rond Wageningen.

En gaan over tot de orde van de dag.


Hier treft u de motie aan.


Status

Verworpen

Voor

50plus, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer