Gemeen­schap­pe­lijke vragen over Beter Bereikbaar Wage­ningen


Schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

van : Wouter Witteveen, GroenLinks, Maurits Gemmink, SP, Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

onderwerp: Beloftes aan instellingen waaronder Unilever ivm Beter Bereikbaar Wageningen

Inleiding

Op 27 september jl. besprak PS de Statenbrief Beter Bereikbaar Wageningen. In deze Statenbrief geeft GS aan de regie over het dossier Beter Bereikbaar Wageningen, tegen de wil van het college en gemeenteraad van Wageningen, over te nemen van de gemeente door middel van een inpassingsplanprocedure. De reden voor GS is dat het besluit dat de gemeenteraad van Wageningen nam op 3 juli 2017 niet zou voldoen aan de eisen van robuustheid, doorstroming, draagvlak en financiële haalbaarheid.

De belangrijkste aanleiding voor planvorming zijn de voorspellingen van het Verkeersmodel Ede/Wageningen waaruit zou blijken dat de toename van verkeersintensiteit zodanig is dat, zonder maatregelen, het verkeer op de campus in 2030 ernstig vastloopt. Echter, deze voorspelling is gedaan in 2012 en voorlopig is er nog geen sprake van significante toename van het verkeer.

Op 15 februari jl. bracht Commissaris van de Koning de heer Cornielje een gemeentebezoek aan Wageningen. Onderdeel van dit bezoek was een bijzondere raadsvergadering. Tijdens deze vergadering hebben diverse gemeenteraadsleden de Commissaris bevraagt over het dossier Beter Bereikbaar Wageningen. In zijn beantwoording gaf de heer Cornielje aan dat het besluit van GS om over te gaan tot een inpassingsplanprocedure mede was ingegeven door beloftes op het vlak van de bereikbaarheid die gemeente en provincie hebben gedaan aan organisaties die overwogen zich op de campus te vestigen zoals Unilever, Friesland Campina en TNO.

De heer Bijleveld, lid van de Wageningse GroenLinks-fractie, heeft naar aanleiding van deze opmerking van de heer Cornielje schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Wageningen. In de beantwoording van deze vragen geeft het college aan dat zij geen afspraken heeft gemaakt met organisaties die zich op de campus wensen te vestigen en dat zij ook niet bekend is met afspraken die de provincie Gelderland heeft gemaakt.

Op 23 mei aanstaande bespreekt de Statencommissie BOC de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute. GroenLinks, de SP en Partij voor de Dieren hebben de volgende vraag aan GS:

  1. Zijn er door GS afspraken gemaakt/beloftes gedaan op het vlak van bereikbaarheid aan organisaties die voornemens zijn/waren om zich op de campus Wageningen te vestigen?
  2. Zo ja, wat is de strekking van deze afspraken en in hoeverre hebben deze meegewogen in het besluit van GS om tot een inpassingsplanprocedure over te gaan?
  3. Zo nee, wat bedoelde de Commissaris tijdens de bijzonderde raadsvergadering in Wageningen met 'beloftes'?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer