Schrif­te­lijke vragen over Beter Bereikbaar Wage­ningen


Indiendatum: apr. 2018


Deze vragen zijn ingediend samen met de fracties van GroenLinks en SP.

Op 27 september jl. besprak PS de Statenbrief Beter Bereikbaar Wageningen. In deze Statenbrief geeft GS aan de regie over het dossier Beter Bereikbaar Wageningen, tegen de wil van het college en gemeenteraad van Wageningen, over te nemen van de gemeente door middel van een inpassingsplanprocedure. De reden voor GS is dat het besluit dat de gemeenteraad van Wageningen nam op 3 juli 2017 niet zou voldoen aan de eisen van robuustheid, doorstroming, draagvlak en financiƫle haalbaarheid.

De belangrijkste aanleiding voor planvorming zijn de voorspellingen van het Verkeersmodel Ede/Wageningen waaruit zou blijken dat de toename van verkeersintensiteit zodanig is dat, zonder maatregelen, het verkeer op de campus in 2030 ernstig vastloopt. Echter, deze voorspelling is gedaan in 2012 en voorlopig is er nog geen sprake van significante toename van het verkeer.

Op 15 februari jl. bracht Commissaris van de Koning de heer Cornielje een gemeentebezoek aan Wageningen. Onderdeel van dit bezoek was een bijzondere raadsvergadering. Tijdens deze vergadering hebben diverse gemeenteraadsleden de Commissaris bevraagt over het dossier Beter Bereikbaar Wageningen. In zijn beantwoording gaf de heer Cornielje aan dat het besluit van GS om over te gaan tot een inpassingsplanprocedure mede was ingegeven door beloftes op het vlak van de bereikbaarheid die gemeente en provincie hebben gedaan aan organisaties die overwogen zich op de campus te vestigen zoals Unilever, Friesland Campina en TNO.

De heer Bijleveld, lid van de Wageningse GroenLinks-fractie, heeft naar aanleiding van deze opmerking van de heer Cornielje schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Wageningen. In de beantwoording van deze vragen geeft het college aan dat zij geen afspraken heeft gemaakt met organisaties die zich op de campus wensen te vestigen en dat zij ook niet bekend is met afspraken die de provincie Gelderland heeft gemaakt.

Op 23 mei aanstaande bespreekt de Statencommissie BOC de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute. GroenLinks, de SP en Partij voor de Dieren hebben de volgende vraag aan GS:

  1. Zijn er door GS afspraken gemaakt/beloftes gedaan op het vlak van bereikbaarheid aan organisaties die voornemens zijn/waren om zich op de campus Wageningen te vestigen?
  2. Zo ja, wat is de strekking van deze afspraken en in hoeverre hebben deze meegewogen in het besluit van GS om tot een inpassingsplanprocedure over te gaan?
  3. Zo nee, wat bedoelde de Commissaris tijdens de bijzonderde raadsvergadering in Wageningen met 'beloftes'?

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018


Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenleden Witteveen, Gemmink, Moulijn (resp. Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren) over Beter Bereikbaar Wageningen; Campusroute.

Vraag1:

Zijner door GS afspraken gemaakt/beloftes gedaan op het vlak van bereikbaarheid aan organisaties die voornemens zijn/waren om zich op de campus Wageningen te vestigen?

  1. Zoja, wat is de strekking van deze afspraken en in hoeverre hebben deze meegewogen in het besluit van GS om tot een inpassingsplan procedureover te gaan?
  2. Zonee, wat bedoelde de Commissaris tijdens de bijzondere raadsvergadering in Wageningen met 'beloftes'?

Antwoord:

De strekking van deze afspraken is dat er intenties zijn uitgesproken over een goede bereikbaarheid in algemene zin.

De Commissaris doelde op het feit dat de urgentie van een verbeterde bereikbaarheid van Wageningen breed wordt gevoeld. In zowel regionaal verband (FoodValley) als lokaal verband (gemeente Wageningen) wordt dit erkend en werken overheden samen om de bereikbaarheid op zo kortmogelijke termijn te verbeteren. Ook in beleidsstukken zoals deOmgevingsvisie wordt hieraan aandacht besteed.

Wanneer gesprekken plaatsvinden met bedrijven die zich mogelijk in Wageningen willen vestigen, komen onderwerpen als de bereikbaarheid aan de orde.Er wordt dan verwezen naar de afspraken die door de samenwerkende overheden worden gemaakt om die situatie op zo kort mogelijke termijn te verbeteren. De Commissaris heeft tijdens de bijzondere raadsvergadering daarbij duidelijk aangegeven dat dit verbeteren van de bereikbaarheid verder gaat dan alleen bereikbaarheid per auto.
Hij verwijst ook naar bereikbaarheid per openbaar vervoer of fiets.

Een voorbeeld van een gesprek met een bedrijf is de ontvangst doo rgedeputeerde Scheffer op maandag 22 augustus 2016 van een delegatie van Unilever in verband met de mogelijke komst van Unilever Research en Development naar Wageningen. Hij heeft aangegeven dat het belang van multimodale bereikbaarheid van Wageningen goed op het netvlies van de provincie en de gemeente staat en daarbij gewezen op het samen optrekken van gemeente en provincie om te komen tot een oplossingvoor de noordelijke ontsluiting van Wageningen. De mogelijke komst van Unilever is voor de provincie een aansporing om tot besluitvorming te komen.

De vragen en beantwoording zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer