Schrif­te­lijke vragen over overleg tussen gede­pu­teerden en staten­leden


Indiendatum: mei 2018

Vandaag, bij de viering van 600 jaar Gelders parlement, bij het onderwerp “dualisme”, kwam ter sprake dat gedeputeerden bij fractievergaderingen aanschuiven. Onze fractie heeft er tot dusver voor gekozen om het overleg met gedeputeerden, incidentele uitzonderingen daargelaten, in het openbaar te doen, tijdens commissie- en statenvergaderingen. We zouden graag meer duidelijkheid krijgen over hoe intensief er buiten de reguliere vergaderingen om overleg tussen gedeputeerden en staten- of commissieleden is.

Vragen :

Kunt u in onderstaande tabel een schatting geven van hoe vaak er in het afgelopen jaar (1 mei 2017 – 1 mei 2018) overleg is geweest tussen een gedeputeerde en staten- of commissieleden ? (Een overleg waarbij niet alle fracties uitgenodigd waren.)


Bieze

Markink

Meijers

Scheffer

Schouten

Van Dijk

Totaal

Aanwezig bij vergadering (van een of meer fracties)
Afspraak met staten- of commissielid/-leden
Telefonisch overleg met staten- of commissielid
Email met staten- of commissielid/-leden
……..
Overig
Totaal
Kunt u in onderstaande tabel bij benadering aangeven welke fracties het overleg betrof ?

Fractie


50PLUS


CDA


ChristenUnie


D66


GroenLinks


Groep Poortinga


Partij voor de Dieren


PvdA


PVV


SGP


SP


VVD


Totaal


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018

Vragen en de beantwoording:

1. Kunt u inonderstaande tabel een schatting geven van hoe vaak er in hetafgelopen jaar (1 mei 2017 – 1 mei 2018) overleg is geweest tusseneen gedeputeerde en staten- of commissieleden? (Een overleg waarbij nietalle fracties uitgenodigd waren.)

Nee. De door ugevraagde gegevens worden door ons niet bijgehouden.

Als GS zijn we bereidmet iedereen in gesprek te gaan. Het contact tussen een gedeputeerdeen Statenleden en de frequentie hiervan is met name afhankelijk vande betreffende casuïstiek. Er kan bijvoorbeeld sprakezijn van een (telefonisch) overleg in voorbereidende zin of vragenover een beleidsonderwerp. Daarnaast vindt er een aantal keer perjaar een overleg plaats tussen de gedeputeerden en decoalitiefracties en is er een open uitnodiging voor de gedeputeerdenom bij hun eigen fractie aan te schuiven. We staan open voor overleg,en schuiven op verzoek graag aan.

2. Kunt u in onderstaande tabel bij benaderingaangeven welke fracties het overleg betrof?

Nee. Zie antwoord vraag 1.

De vragen enbeantwoording zijn ook gepubliceerd op de site van de ProvincieGelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer