Motie CO2-reductie met biomassa: Stilstand is beter dan achter­uitgang


13 november 2019

CO2-reductie met biomassa: Stilstand is beter dan achteruitgang

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2019

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • Provincie Gelderland als doel heeft om in 2030 55% C02-reductie te hebben gerealiseerd, hetgeen-met de huidige inzet niet behaald gaat worden;
  • uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales, en de vervanging van kolencentrales door biomassacentrales een forse stap achteruit betekent voor CO2 reductie;
  • gedeputeerde Van der Meer in reactie op dit onderzoek heeft aangegeven het gebruik van biomassa als één van de benodigde energiebronnen binnen de duurzame energiemix te blijven zien;
  • Gedeputeerde Staten beogen een Strategische Agenda Biomassa te ontwikkelen en uit te voeren, waarin de opwek van bio-energie wordt gestimuleerd en de hoogwaardige toepassing binnen de circulaire economie wordt bevorderd;
  • Provinciale Staten twee rondetafelgesprekken organiseren over energieopwekking uit biomassa die eind 2019 en begin 2020 plaats zullen vinden;

overwegende dat

  • we het niet kunnen veroorloven om provinciale middelen te verkwisten aan C02-bevorderende energiebronnen;

verzoeken GS

  • alle inspanningen ter bevordering van energieopwekking middels houtige biomassacentrales, inclusief de ontwikkeling en uitvoering van een Strategische Agenda Biomassa, voorlopig aan te houden, tot op zijn vroegst na afronding van de rondetafelgesprekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Maurits Gemmink
SP

Arjan de Kok
Forum voor Democratie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, PVV, 50plus, FVD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wasberen

Lees verder

Motie CETA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer