Motie Wasberen


13 november 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2019

constaterende:

• dat de provincie de Faunabeheereenheid Gelderland opdracht heeft gegeven om wasberen te schieten;

• dat er in Europa geen bewijs gevonden is dat wasberen een bedreiging vormen voor de soortenrijkdom of voor de aantallen van andere soorten, maar dat ze wel lokaal een effect kunnen hebben, bijvoorbeeld op eilanden;

• dat men in Duitsland de wasberen als een ingeburgerde soort beschouwd, en dat een continue instroom uit Duitsland waarschijnlijk is;

• dat net als bij zwerfkatten in plaats van afschot ook gekozen zou kunnen worden voor het vangen, steriliseren en terugzetten van dieren om groei van de aantallen dieren te voorkomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten het schieten van wasberen onmiddellijk te staken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50plus, FVD