Mede-inge­diende Motie Brede inzet revol­ve­rende fondsen


3 juli 2019

Provinciale Staten van Gelderiand, in vergadering bijeen op 3 juli 2019

gehoord de beraadslagingen, constaterende dat

• Het klimaatinitiatief uit maart 2018 het college vraagt een klimaatplan op te stellen;

• Op 28 juni 2019 het kabinet het klimaatakkoord heeft gepubliceerd;

• Het coalitieakkoord 2019-2023 steit dat er een klimaatplan zoals genoemd in het klimaatinitiatief moet worden uitgewerkt;

• Het coalitieakkoord stelt dat een revolverend fonds kan worden opgezet om de kosten voor energietransitie voor huurders en huiseigenaaren te financieren.

Overwegende dat

• De aanpak van klimaatverandering één van de grootste opgaven is voor de komende decennia;

• De uitwerking van het klimaatbeleid de hoogste urgentie moet hebben om snel aan de slag te kunnen.

Verzoeken GS

Bij het klimaatplan de mogelijkheden voor de inzet van revolverende fondsen breder uit te werken dan alleen voor huurders en huiseigenaren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Céline Blom
D66

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, SGP, 50plus

Tegen

PVV, FVD

Lees onze andere moties

Motie CROW handboeken openbaar

Lees verder

Motie Wasberen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer