Natuur­in­clu­sieve ener­gie­tran­sitie


Een natuurinclusieve energietransitie kan alleen gerealiseerd worden als er fors energie wordt bespaard. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. De provincie stelt ambitieuze doelen, minimaal in lijn met die van de EU, namelijk 50% energiebesparing in 2030. Zo wordt de opgave voor de transitie naar 100% duurzame energiebronnen kleiner. De energie die we dan nog nodig hebben, wordt zoveel mogelijk lokaal en kleinschalig opgewekt en opgeslagen, waarbij versterken van de biodiversiteit het uitgangspunt is. Inwoners profiteren bovendien van de opbrengsten van de energietransitie. In 2030 wordt alle energie duurzaam opgewekt, tot die tijd worden ambitieuze tussendoelen nagestreefd.

• Er komt een integraal energietransitieplan voor de besparing van energie, de verduurzaming van de energieproductie en de ecologische inpassing daarvan.

• Gelderland zet zich in voor een rechtvaardige energietransitie, om energiearmoede tegen te gaan. Ze helpt inwoners samen met lokale overheden om energie te besparen, bijvoorbeeld door energiecoaches en FIXbrigades die (gratis) helpen, onder andere met isoleren.

• Onnodig energiegebruik wordt aan banden gelegd, bijvoorbeeld door dynamische wegverlichting en het tegengaan van verlichting van kantoren na werktijd.

• De provincie legt regels vast in de Omgevingsverordening om te waarborgen dat de energietransitie natuurinclusief plaatsvindt.

• De provincie bevordert pilots met innovatieve, schone energietechnieken die geen schade aanrichten aan de ecologie.

• Samen met gemeenten en waterschappen, realiseert de provincie publieke, duurzame energieopwekking en -infrastructuur, zodat de opbrengst kan worden geïnvesteerd in verdere verduurzaming.

• Wind- en zonne-energie worden mogelijk gemaakt op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.

• Daken blijven niet langer onbenut. Zonnepanelen op daken wordt de norm. Gelderland subsidieert, stimuleert en faciliteert de aanleg van zonnepanelen op gebouwen.

• Er worden geen windmolens en zonnepanelen geplaatst in Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, en het Gelders Natuurnetwerk.

• Er komen geen zonneparken in de natuur en in principe ook niet op landbouwgrond. Een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg, is onderdeel van het afwegingskader.

• De beste diervriendelijke technieken, zoals een vogelradar en stilstandvoorziening, worden verplicht om slachtoffers door windturbines te voorkomen. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales, waarbij vispasseerbaarheid een harde voorwaarde is.

• Beleid voor duurzame warmteopwekking en -distributie maakt onderdeel uit van het energietransitieplan, evenals de ondersteuning van burgercoöperaties.

• De provincie vervult haar regierol in de Regionale Energiestrategieën actief, stimuleert en ondersteunt gemeenten, zorgt voor goede afstemming en versnelt de energietransitie. Er worden natuurinclusieve keuzes gemaakt over duurzame energieopwekking en ecologische en ruimtelijke inpassing.

• Gelderland onderzoekt en stimuleert de opslag van energie door middel van thuisbatterijen, kantoorbatterijen, buurtbatterijen en andere kleinschalige opslagsystemen.

• De provincie stimuleert de oprichting van energiecoöperaties in lokaal eigendom.

• Duurzame lage-temperatuurbronnen worden gebruikt om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Restwarmte wordt lokaal ingezet.

• De provincie stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie voor opslag.

• Er wordt niet geïnvesteerd in warmtenetten vanuit de fossiele industrie, zoals raffinaderijen, en vanuit biomassa- en afvalverbrandingsinstallaties.

• De provincie verleent op geen enkele wijze medewerking aan de bouw van nieuwe kolenof kerncentrales, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en dierlijke afvalstoffen.