Motie duur­zaam­heids­cri­teria biomas­sa­ver­gisting


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

Gehoord de beraadslagingen over Beleidsnotitie Energietransitie ‘Samen in versnelling’

Overwegende dat

  • Er verschillende meningen zijn binnen de deelnemers aan het Gelders Energieakkoord over de inzet van biomassa in de energietransitie
  • Van verschillende kanten wordt ingezet op terughoudendheid rondom de inzet van biomassa voor energieopwekking
  • De inzet van biomassa voor energie kan leiden tot negatieve gevolgen zoals voedselverdringing (honger) en verdringing van hoogwaardigere toepassingen (cascadering zoals het vervangen van bijvoorbeeld aardolieplastic door biobased materialen)
  • Er onderscheid wordt gemaakt tussen biomassastromen die echt duurzaam zijn te noemen en zij die dat niet zijn. Zie bijvoorbeeld het rapport Heldergroene Biomassa (PDF).

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Duurzaamheidscriteria op te stellen waaraan biomassavergisting zou moeten voldoen en
  • Alleen die projecten die hieraan voldoen te ondersteunen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie de vervuiler betaalt

Lees verder

Motie Plussenbeleid biologisch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer