Motie de vervuiler betaalt


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

Gehoord de beraadslagingen over Beleidsnotitie Energietransitie ‘Samen in versnelling’

Overwegende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten geen financiële bijdragen te geven aan mestvergisting of andere vormen van mestverwerking en zich in te zetten voor een vermindering van de veestapel in Gelderland om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Joa Maouche
GroenLinks

Paul Kusters
SP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie herinrichting N794 Heerderweg

Lees verder

Motie duurzaamheidscriteria biomassavergisting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer