Motie CETA


13 november 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2019

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat:

• Regering voornemens is de Tweede en Eerste Kamer het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ter ratificering voor te leggen;

• de Tweede Kamer dit verdrag waarschijnlijk begin december in behandeling zal nemen;

overwegende dat:

• het CETA-verdrag vergaande rechten toekent aan buitenlandse investeerders en daarbij via het lnvensteringshof een arbitragesysteem introduceert om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten;

• het CETA-verdrag aan lokale overheden beperkingen kan opleggen in het treffen van maatregelen ter bescherming van mens, dier en milieu met de dreiging van (miljoenen)claims wegens gederfde inkomsten;

• het CETA-verdrag het onmogelijk kan maken om invloed uit te oefenen op de hoeveelheid gas die wordt gewonnen in de Bommelerwaard door het Canadese bedrijf Vermilion;

• het CETA-verdrag de concurrentiepositie aantast van Gelderse bedrijven door openstelling van de Canadese interne markt met goedkopere producten met een lagere standaard;

• het CETA-verdrag het onmogelijk kan maken om lopende vergunningsprocessen en vergunningsvoorwaarden in Gelderland aan te passen;

• Gelderse ambities, zoals die van AgriFood 2030 in Foodvalley, schadelijke gevolgen kunnen ondervinden bij ratificering van het verdrag;

spreken uit dat:

• het Parlement het CETA-verdrag in de huidige vorm niet moet ratificeren;

verzoeken de Gedeputeerde Staten:

• de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Gelderland onder de aandacht te brengen van de Regering en het Parlement;

• de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met het CETA-verdrag in de huidige vorm;

• een afschrift van deze motie aan de Regering en het Parlement toe te zenden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Mieke Hoezen
SP

Marcel Bruins
50PLUS

Kees Claassen
FVD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50plus, PvdA, GroenLinks, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP