Motie Concrete prestatie-indi­ca­toren voor OnePlanet


27 februari 2019

Provinciale staten, in vergadering bijeen op 28 februari 2019, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

 • GS voornemens is het OnePlanet initiatief te financieren;

Overwegende dat:

 • de urgentie om klimaatpositieve maatregelen te nemen groter is dan ooit;
 • de provincie zich ten doel heeft gesteld een volledig circulaire economie te realiseren, en dat ook dit een grote urgentie heeft;
 • er een maatschappelijke vraag is om het gebruik van proefdieren verder te verkleinen;
 • er in de Statenbrief van 19 februari 2019 met zaaknummer 2018-007402 (het vervolgvoorstel) diverse (regionale) prestatie-indicatoren zijn opgenomen, maar dat deze niet concreet aansluiten bij deze doelen;
 • er in bijlage 4 bij de statenbrief diverse (internationale) prestatie-indicatoren zijn opgenomen, maar dat deze niet concreet aansluiten bij deze doelen;

Verzoekt Gedeputeerde Staten

 • de volgende prestatie-indicatoren en doelstellingen toe te voegen aan het lijstje in het vervolgvoorstel:


  Regionale impact

  Doelstelling na 3 jaar

  Doelstelling na 8 jaar

  2.13

  Aantal projecten met Gelderse bedrijven en kennisinstituten voor innovaties op het gebied van CO2-reductie

  4

  20

  2.14

  Aantal projecten met Gelderse bedrijven en kennisinstituten voor innovaties op het gebied van circulariteit

  4

  20

  2.15

  Aandeel deelnames in projecten en programma's die daadwerkelijk circulair zijn

  10%

  60%

  2.16

  Aandeel deelnames in projecten en programma's die daadwerkelijk klimaatneutraal zijn

  10%

  60%

  2.17

  Onderzoeken en projecten gericht op het verder terugdringen van het gebruik van proefdieren bij kennisinstituten

  2

  5

 • deze indicatoren op dezelfde wijze te hanteren als de overige;

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn
Partij voor de Dieren

F. Bruning
GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen