Motie Concrete prestatie-indi­ca­toren voor OnePlanet


27 februari 2019

Provinciale staten, in vergadering bijeen op 28 februari 2019, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

 • GS voornemens is het OnePlanet initiatief te financieren;

Overwegende dat:

 • de urgentie om klimaatpositieve maatregelen te nemen groter is dan ooit;
 • de provincie zich ten doel heeft gesteld een volledig circulaire economie te realiseren, en dat ook dit een grote urgentie heeft;
 • er een maatschappelijke vraag is om het gebruik van proefdieren verder te verkleinen;
 • er in de Statenbrief van 19 februari 2019 met zaaknummer 2018-007402 (het vervolgvoorstel) diverse (regionale) prestatie-indicatoren zijn opgenomen, maar dat deze niet concreet aansluiten bij deze doelen;
 • er in bijlage 4 bij de statenbrief diverse (internationale) prestatie-indicatoren zijn opgenomen, maar dat deze niet concreet aansluiten bij deze doelen;

Verzoekt Gedeputeerde Staten

 • de volgende prestatie-indicatoren en doelstellingen toe te voegen aan het lijstje in het vervolgvoorstel:


  Regionale impact

  Doelstelling na 3 jaar

  Doelstelling na 8 jaar

  2.13

  Aantal projecten met Gelderse bedrijven en kennisinstituten voor innovaties op het gebied van CO2-reductie

  4

  20

  2.14

  Aantal projecten met Gelderse bedrijven en kennisinstituten voor innovaties op het gebied van circulariteit

  4

  20

  2.15

  Aandeel deelnames in projecten en programma's die daadwerkelijk circulair zijn

  10%

  60%

  2.16

  Aandeel deelnames in projecten en programma's die daadwerkelijk klimaatneutraal zijn

  10%

  60%

  2.17

  Onderzoeken en projecten gericht op het verder terugdringen van het gebruik van proefdieren bij kennisinstituten

  2

  5

 • deze indicatoren op dezelfde wijze te hanteren als de overige;

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn
Partij voor de Dieren

F. Bruning
GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Indicator dierenwelzijn

Lees verder

Motie Groeiversneller voor duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer